• 3 milyon mülteci Türkiye yolunda !
  • Hükümetten Galatasaray'a sert tepki
  • Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı
  • Adil Gür'den referandum anketi
  • 50 milyonluk vurgun

İSTANBUL'DA 523 KUTSAL EMANET ÇALINDI !

İstanbul'da 523 kutsal emanet çalındı !

İstanbul'daki 175 camiden aralarında Kur'an-ı Kerim, Sakal-ı Şerif'in de yer aldığı 523 kutsal emanet çalındı.

Camilerde 14 yılda yaşanan soygunların envanteri çıktı Hırsızların uğradığı camiler arasında Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet de yer aldı

Sözcü gazetesinden Bora Erdin'in haberine göre AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de İs­tan­bu­l’­da bu­lu­nan 175 ca­mi­den 523 ta­ri­hi ese­rin ça­lın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ca­mi­ler­de kay­bo­lan kut­sal ema­net­ler ara­sın­da, Ku­r’­an-ı Ke­rim, Sa­kal-ı Şe­rif, şam­dan, ha­lı, mi­na­re­le­rin üze­rin­den bu­lu­nan alem, ka­pı ve du­var­da­ki çi­ni­ler de yer alı­yor…Eser­le­ri ça­lı­nan ca­mi­ler ara­sın­da Eyüp Sul­tan, Fa­tih ve Sul­ta­nah­met gi­bi bü­yük ca­mi­ler de var. En faz­la ka­yıp ise 36 eser­le Sul­ta­nah­met Ca­mi­i’n­de…

3 CAMİDE SERGİLENEN SA­KAL-I ŞE­RİF KA­YIP

İs­tan­bu­l’­da Fa­tih Ka­tip Mus­li­hid­din Ca­mii, İs­ken­der Çe­le­bi Ca­mii, Üs­kü­dar Ah­me­di­ye Ca­mii, Üs­kü­dar Mih­ri­mah Sul­tan Ca­mii, Üs­kü­dar Va­li­de-i Atik Ca­mii’­si da­hil ol­mak üze­re 310 ca­mi­de Sa­kal-ı Şe­rif bu­lu­nu­yor. Cam haz­ne içe­ri­sin­de Ka­dir Ge­ce­si­’n­de zi­ya­re­te açı­lan Sa­kal-ı Şe­ri­f’­ler­den üç ta­ne­si ça­lın­dı. Eyüp Sul­tan Ca­mi­i’n­den ise 2004 yı­lın­da 6 eser ça­lın­dı. Ca­mi­nin du­var çi­ni­le­ri ta­lan edil­di.

SANAT ESERLERİ MÜZESİNİ BİLE SOYMUŞLAR

İs­tan­bu­l’­da­ki ca­mi­ler­de ge­çen yıl ça­lı­nan eser sa­yı­sı 30 ola­rak tes­pit edil­di. İç­le­rin­de el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­rim­’le­r­in de yer al­dı­ğı ta­ri­hi eser­le­rin de­ğe­ri mil­yon­lar­ca li­ra… İs­tan­bu­l’­da 2004 yı­lın­dan bu ya­na ça­lı­na­n el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­in sa­yı­sı 23 ol­du. Sa­de­ce Ya­vuz Sul­tan Se­lim Ca­mi­i’n­de on dört el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­rim ka­yıp. Ca­mi­nin av­lu gi­ri­şi ka­pı­sı­nın üze­rin­de bu­lu­nan çi­ni kap­la­ma da göz gö­re gö­re ça­lın­dı. Ca­mi­le­rin dı­şın­da İs­la­mi mi­ma­ri eser­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği Fa­ti­h’­te bu­lu­nan Türk İn­şa­at ve Sa­nat Eser­le­ri Mü­ze­si­’n­den de 33 kut­sal ema­net ça­lın­dı.

Sözcü
280
-
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS