Kamu kuruluşları yapılandırmaya gidiyor

Kamu kuruluşları yapılandırmaya gidiyor
Güncelleme:

Bazı kamu kuruluşları alacaklarını yeniden yapılandıran teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu.

Maliye  ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler,  büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden  yapılandıran teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, 31 Mart 2017'den önceki  gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik  destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı,  gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınıyor

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik  Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve  kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor. 


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı  idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan  kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor.

Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da  yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve  taksit ödemeleri  devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

Teklifle, 31 Mart 2017 dikkate alınarak, belirlenen vergiler, gümrük  vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk  sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası  primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz,  zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar  yapılandırma kapsamına alınıyor.

Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun kapsamında takip  ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi  alacakları da kapsama dahil ediliyor.

Hangi alacaklar yapılandırma kapsamında

Teklifle yapılandırılan borçlar şöyle:

Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına  giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan  vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve  kurumlar vergisine mahsuben 2017'de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017  yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç)

2017'ye ilişkin olarak 31 Mart 2017'den önce tahakkuk eden vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı  için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi hariç)

31 Mart 2017'den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına  bağlı olmayan vergi cezaları

31 Mart 2017'den önce askerlik Kanunu,  Karayolları Genel Müdürlüğü  Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları  Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri  Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında  Kanun,  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu  Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri  Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları

Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç  Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip  için ulaşan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve feri amme alacakları

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü  doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme  Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük  vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı  alacakları

SGK'ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde  ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik  keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek  primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık  aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı  sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre  ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik  destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile  ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit  sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile  bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

Mart 2017  sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları  ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

Mart 2017 ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi  ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017'den önce  olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer'i  amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç)

Belediyelerin, 31 Mart 2017'den önceki dönemlere, beyana dayanan  vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, 2017  yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde  kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017'ye ilişkin olarak  tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme  zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları

Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart  2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla  ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları

Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017  tarihinden  önce olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti  alacakları

Büyükşehir belediyelerinin  katı atık ücreti alacakları ve bunlara  bağlı feri alacakları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon  idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı  faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her  türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları

Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu  düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme  süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

AA