SPK'dan borsadaki bireysel yatırımcılar için yeni karar

SPK'dan borsadaki bireysel yatırımcılar için yeni karar
Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu, 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

SPK, son dönemde payların ilk halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla kararlar aldı.
Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında 'II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ)' ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar 'Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı' uygulanacak.

Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon lira düzeyindeydi.

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak.

Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek.

Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini aşmayacak şekilde belirlenecek. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar, bireysel yatırımcı kapsamına alındı.

PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek. Aynı şekilde SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla aktif toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi belirli bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi.

İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yalnızca yurt içi bireysel yatırımcı grubu kapsamında talepte bulunabilecek. Bu kişiler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat grupları gibi diğer gruplardan talepte bulunamayacak.

Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacak.

Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacak. Bu aktarım sonrasında veya yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecek.

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve tebliğ maddesi 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekecek.