Alkol almak ahlaksızlıktır

İşte, “aşırı muhafazakarlığın” Türkiye’yi getirdiği nokta: Ülkenin % 69’u alkolü ahlaken kabul edilemez buluyor.

Alkol almak ahlaksızlıktır

Dün­ya­nın en et­ki­li araş­tır­ma şir­ket­le­rin­den, ABD mer­kez­li PE­W’­in 40 ül­ke­de yap­tı­ğı “Ah­lak Üze­ri­ne Kü­re­sel Ba­kış” an­ke­tin­de, Tür­ki­ye mu­ha­fa­za­kar ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı. İşte o sonuçlar:

1/ 9
Alkol almak ahlaksızlıktır

Türkiye’nin yüz­de 52’si kür­ta­jı, yüz­de 21’i de do­ğum kon­tro­lü­nü ah­lak­sız­ca bu­lu­yor. Tür­ki­ye, lis­te­de 13’ün­cü sırayı alıyor.

2/ 9
Alkol almak ahlaksızlıktır

Halkın yüz­de 94’ü ev­li­lik dı­şı iliş­ki­yi ah­la­ki ola­rak “ka­bul edi­le­me­z” bu­lu­yor. Bu alan­da Tür­ki­ye Fi­lis­ti­n’­le bir­lik­te ilk sı­ra­da.

3/ 9
Alkol almak ahlaksızlıktır

Al­kolü ahlaken kabul edilemez bulanların oranı ise yüzde 69.

4/ 9