Başbakanın yat keyfi

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­’nın ilk gü­nün­den iti­ba­ren ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.

Başbakanın yat keyfi

BAŞ­BA­KAN Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­’nın ilk gü­nün­den iti­ba­ren ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. Ba­sı­nın ve ka­mu­oyu­nun tüm me­ra­kı­na rağ­men bay­ram bo­yun­ca or­ta­ya çık­ma­dı.

1/ 11
Başbakanın yat keyfi

Hat­ta Er­do­ğa­n’­ın has­ta ol­du­ğu ve bir has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alın­dı­ğı yo­lun­da ba­zı ha­ber­ler ya­yın­lan­dı. Bu ha­ber­ler, Baş­ba­kan­lı­k’­tan ya­pı­lan ya­zı­lı bir açık­la­may­la ya­lan­lan­dı.

2/ 11
Başbakanın yat keyfi

An­cak SÖZ­CÜ, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı Bod­rum Cen­net Ko­- yu’n­da yat key­fi ya­par­ken ya­ka­la­dı. Ri­xos Ote­l’­de ka­lan Er­do­ğan, lüks yatla açık de­niz­de gezinti ya­par­ken gö­rün­tü­len­di.

3/ 11
Başbakanın yat keyfi

4/ 11