İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

Okulların açıl­ma­sı için ge­ri sa­yım de­vam eder­ken, öğ­ren­ci­le­ri okul he­ye­ca­nı, ve­li­le­ri­ni ise mas­raf­la­rı kar­şı­la­ma te­la­şı sar­dı. Mut­fak mas­raf­la­rı ile bo­ğu­şan dar ge­lir­li­ler, ey­lül ayın­da okul mas­raf­la­rı­nı da kar­şı­la­mak zo­run­da kal­dı. 2 bin li­ra­yı bu­lan okul kı­ya­fet ve mal­ze­me­le­ri­ni ucu­za kar­şı­la­mak is­te­yen ve­li­ler ise iş­por­ta­nın yo­lu­nu tut­tu.

1/ 11
İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

Ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı da kar­ga­şa ya­ra­tı­yor. Uy­gu­la­ma ile ve­li for­ma ter­cih ede­bi­le­ce­ği gi­bi ser­besTt kı­ya­fet ka­ra­rı da ve­re­bi­le­cek. Han­gi kı­ya­fet­le­rin gi­yi­le­ce­ği­ni ke­sin­leş­ti­ren ana­oku­lu ve il­ko­kul yö­ne­ti­mi, ye­ni baş­la­ya­cak ço­cuk­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı lis­te ha­li­ne ge­ti­re­rek öğ­ren­ci ve­li­le­ri­ne ulaş­tır­dı. Kı­ya­fet ve ih­ti­yaç lis­te­si­ni alan öğ­ren­ci ve­li­le­ri, Mah­mut­pa­şa ve iş­por­ta­nın yo­lu­nu tu­tar­ken, as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan ve­li­ler, ek ma­li­ye­ti kar­şı­la­ma ko­nu­sun­da ka­ra ka­ra dü­şün­me­ye baş­la­dı.

2/ 11
İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

Ve­li­le­re da­ğı­tı­lan kı­ya­fet ve ih­ti­yaç lis­te­sin­de bu yıl il­ko­ku­la baş­la­ya­cak öğ­ren­ci­le­rin kı­ya­fet mas­ra­fı 250 li­ra­dan baş­lı­yor. As­ga­ri üc­ret­li­nin iki ma­aşı­nı aşan fa­tu­ra do­la­yı­sıy­la ve­li­ler Mah­mut­pa­şa­’nın ya­nı­sı­ra semt pa­zar­la­rından alış­ve­riş yap­ma­yı ter­cih edi­yor. İş­por­ta­da ilko­ku­la baş­la­ya­cak bir öğ­ren­ci­nin kı­ya­fet mas­ra­fı ayak­ka­bı, pan­to­lon, çan­ta for­ma da­hil 250 ila 320 li­ra ara­sın­dan sa­tı­lı­yor.

3/ 11
İlkokula başlamanın maliyeti cep yakıyor

Tür­kİ­ye Öğ­ret­men­ler Sen­di­ka­sı (TÖS) oku­la ye­ni baş­la­ya­cak bir öğ­ren­ci­nin mas­raf­la­rı­nı ko­nu alan bir araş­tır­ma yap­tı. Bu­na gö­re bi­rin­ci sı­nı­fa baş­la­ya­cak öğ­ren­ci­nin gi­de­ri yak­la­şık 760 li­ra­yı bu­lu­yor. TÖ­S’­ün araş­tır­ma­sı­na gö­re; def­ter 35 li­ra, ka­lem 20 li­ra cet­vel per­gel ilet­ki vb. 20 li­ra, ya­pış­tı­rı­cı 20 li­ra, re­sim-bo­ya mal­ze­me­si 35 li­ra ol­mak üze­re top­lam 130 li­ra tu­tu­yor.

4/ 11