Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı açık­ladı. İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu.

1/ 21
Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

Se­çim tak­vi­mi hız­la yak­la­şır­ken te­rör olay­la­rı­nın tır­man­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Ta­raf­sız göz­lem­ci­ler, AK­P’­nin mil­li­yet­çi seç­men­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü MHP’­ye, da­ha ön­ce ken­di­sin­de top­la­nan önem­li oran­da­ki Kürt oy­la­rı­nı da HDP’­ye kap­tır­dı­ğı­nı öne sü­rü­yor.

2/ 21
Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

İş­te bu nok­ta­da ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin an­ket so­nuç­la­rı bü­yük önem ta­şı­yor.

3/ 21
Son seçim anketi: AKP oyları eriyor

Sözcü'nün haberine göre, Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı göre Or­ta­ya çı­kan tab­lo­, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­kan­lık Ana­ya­sa­sı için is­te­di­ği 400, re­fe­ran­dum için ta­lep et­ti­ği 335 mil­let­ve­ki­li ar­tık bir ha­yal ola­rak kal­ma­ya mah­kum.

4/ 21