Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!

Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!

Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!

30 Mart 2014’te­ki ye­rel se­çim ve
10 Ağusto­s’­ta­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, son an­ke­ti­ni açık­la­dı. 6 bü­yük­şe­hir­de 14-15 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da 24 bin 868 ki­şiy­le yüz yü­ze ya­pı­lan araş­tır­ma AKP oy­la­rın­da­ki dü­şü­şün sür­dü­ğü­nü bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di.

1/ 12
Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!


Gezici, Suriyeli göçmenlerin en fazla yaşadığı 6 ilde anket yaptı. Buna göre; AKP’nin Akdeniz’de seçmenden aldığı destek CHP ve MHP’ye kayarken; Doğu’da oylar HDP’ye geçti. İşte o sonuçlar:
 

2/ 12
Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!

3/ 12
Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti!

4/ 12