TSK'nın çok özel 55 adamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer taarruzlara karşı oluşturduğu Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Savunma Özel Müdahale Birliği kapılarını ilk kez açtı.

TSK'nın çok özel 55 adamı

KBRN Okul ve eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 55 kişilik Savunma Özel Müdahale Birliği, çok az ülkede bulunan imkanlara sahip. Tehlike anında Türkiye'nin geneline müdahale edebilen özel ekip tatbikatlara da destek sağlıyor.

Kaynak: Bugün / Erkan Acar

1/ 9
TSK'nın çok özel 55 adamı

Kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik, rad­yo­lo­jik ve nük­le­er taa­rruz­la­ra kar­şı Kon­ya­'da bu­lu­nan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Okul ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ilk kez gö­rün­tü­len­di. KBRN SÖMB 55 ki­şi­lik özel bir­lik, ola­sı bir teh­li­ke anın­da Tür­ki­ye­'nin ge­ne­li­ne mü­da­ha­le ede­bi­le­cek bir se­vi­ye­ye sa­hip. Bir­lik, bir­çok ku­rum­da da­hi bu­lun­ma­yan tek­no­lo­jik mal­ze­me ve ci­haz­lar­la do­na­tıl­mış.

2/ 9
TSK'nın çok özel 55 adamı

12 Kategoride 17 dönem kurs
Bugün gazetesinden  Erkan Acar haberine göre; Ka­ra Kuv­vet­le­ri Eği­tim Sis­te­mi esas­la­rı­na gö­re yü­rü­tü­len KBRN Sa­vun­ma Eği­ti­mi; Bir­lik Eği­ti­mi ve Ace­mi Er Eği­ti­mi şek­lin­de uy­gu­la­nı­yor. Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­'ğı­nın ana un­su­ru ise KBRN Sa­vun­ma Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ise iş­te bu ta­bur bün­ye­sin­de teş­kil edil­di. Su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar­dan olu­şan bu bir­lik için 55 ki­şi­lik bir per­so­nel tes­pit edil­di. Eği­tim Bö­lü­ğü­'n­de ise ace­mi er­baş ve er­le­re 3 haf­ta te­mel eği­tim, 3 haf­ta KBRN ih­ti­sas eği­ti­mi ve­ri­li­yor. TSK'­da gö­rev ya­pan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan si­vil per­so­ne­le yö­ne­lik ola­rak KBRN Oku­lu'n­da, mes­le­ki ih­ti­sas kurs­la­rı kap­sa­mın­da 12 ka­te­go­ri­de 17 dö­nem ha­lin­de kurs ve­ri­li­yor.

3/ 9
TSK'nın çok özel 55 adamı

Teknolojide gelişmiş ülkelerle yarışıyor
TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da gö­rev ya­pan per­so­nel, KBRN ko­nu­la­rın­da yurt­dı­şı­na kurs­la­ra gön­de­ri­li­yor. Ay­rı­ca NA­TO KBRN ça­lış­ma grup­la­rı­nın top­lan­tı­la­rı­na ve tat­bi­kat­la­rı­na ka­tı­lım sağ­la­na­rak kar­şı­lık­lı iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da zi­ya­ret­ler ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru Tür­ki­ye'de ic­ra edi­len bü­tün bü­yük tat­bi­kat­la­ra KBRN Sa­vun­ma des­te­ği sağ­lı­yor.

TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, sa­hip ol­du­ğu teç­hi­zat ve mal­ze­me­le­rin ken­di­si­ne sağ­la­dı­ğı ka­bi­li­yet açı­sın­dan, ge­liş­miş dün­ya ül­ke­le­ri­nin çok azı­nın sa­hip ol­du­ğu im­kân ve ka­bi­li­ye­te sa­hip bir bir­lik. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği için­de, KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı ve TEP 90 Te­miz­le­me Sis­te­mi bu­lu­nu­yor. KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru­'nun elin­de­ki mev­cut tes­pit ve teş­his sis­tem­le­riy­le bir­lik­te, ke­şif bir­lik­le­ri kir­len­miş böl­ge­den nu­mu­ne ala­rak mu­ha­re­be sa­ha­sın­da ko­nuş­lan­mış olan KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı­'na gön­de­ri­yor. KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan mo­dern sis­tem­ler va­sı­ta­sıy­la mad­de­nin ana­li­zi ya­pı­la­rak, ta­nım­lan­ma­sı ve bu­na yö­ne­lik ko­run­ma ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı sağ­la­nı­yor.

4/ 9