Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, diz ağrısı çekenlere; merdivenlerden zıplayarak inip çıkmamalarını, çimlerde ve Arnavut kaldırımlarında yürümemelerini önerdi.

Alı­nan her ki­lo­nun mer­di­ven çı­kar­ken ve­ya yü­rür­ken diz­le­re 4 ki­lo ola­rak yan­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Fiz­yo­te­ra­pist Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa, ka­dın­la­rın diz ağ­rı­sın­dan da­ha çok şi­ka­yet et­ti­ği­ni söy­le­di.Şen­bur­sa, pek çok in­sa­nın or­tak şi­ka­ye­ti diz ağ­rı­sı­nı ön­le­ye­cek 5 öne­ri­de bu­lun­du:

1/ 9
Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

MERDİVENLERİ ZIPLAYARAK İNİP ÇIKMAYIN

Uy­gun ki­lo­da de­ğil­se­niz bu si­zin diz ek­le­mi­ni­zin üze­ri­ne cid­di bir stres bin­di­rir. Ör­ne­ğin 68 kg ise­niz, bu or­ta­la­ma ola­rak  diz­le­ri­ni­ze 272 ki­log­ram bi­ni­yor de­mek­tir.Mer­di­ven inip çı­kar­ken des­tek al­mak için trab­zan­lar­dan tu­tu­na­rak bi­nen yü­kü azal­ta­bi­lir­si­niz.

2/ 9
Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

ÇİMLER VE ARNAVUT KALDIRIMLARINDA GEZMEYİN

Eğer os­te­oar­tri­ti­niz ve­ya her­han­gi bir diz ya­ra­lan­ma­nız var­sa, çim ve­ya Ar­na­vut kal­dı­rı­mı ye­ri­ne, ya­ya kal­dı­rı­mı ve­ya ze­mi­ni özel ta­sar­lan­mış yer­le­ri ter­cih edin. Çün­kü yu­mu­şak ve des­tek­siz ze­min­ler diz­le­ri­ni­ze faz­la yük bin­di­rir ya­ra­lan­ma ris­ki ar­tar.

3/ 9
Diz ağrısı çeken kadınlar bu habere dikkat

SQUAT EGZERSİZİNDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Eg­zer­siz­le­ri ya­par­ken 90 de­re­ce­nin üze­rin­de diz­le­ri­ni­zi bük­me­yin ve diz­le­ri­ni­zin ayak­la­rı­nı­za pa­ra­lel ol­du­ğun­dan emin olun.

4/ 9