Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

Gü­nü­müz­de sık rast­la­nan iki ebe­veyn­lik ti­pin­den bah­se­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­şam Ta­sa­rım Mer­ke­zi­’n­den NLP Uz­ma­nı ve Öğ­ren­ci Ko­çu Oğuz Ak­yıl­dız, bun­la­rı şöy­le açık­la­dı: “İl­kin­de, özel­lik­le ça­lı­şan ebe­veyn­ler, ço­cuk­la­rı­na ye­te­rin­ce va­kit ayı­ra­ma­dık­la­rı­nı dü­şün­dük­le­ri için be­ra­ber ge­çir­dik­le­ri za­ma­nı ta­ma­men on­la­rın kon­tro­lü­ne bı­ra­kı­yor­lar. Di­ğer ebe­veyn­lik mo­de­lin­de ise bu­nun tam zıd­dı ola­rak an­ne ba­ba­lar ço­cuk­la­rı­nı son de­re­ce bas­kı­cı bir şe­kil­de, ken­di çiz­gi­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. El­bet­te her iki du­rum da son de­re­ce sa­kın­ca­lı. Sü­rek­li bas­kı gö­ren ço­cuk, bir nok­ta­dan son­ra ai­le­nin doğ­ru yön­len­dir­me­le­ri­ni de red­de­di­yor. Sağ­lık­lı bir ile­ti­şim ve pay­la­şım müm­kün ola­mı­yor.” Ak­yıl­dız an­ne ba­ba­la­ra 10 mad­de­de mut­lu ço­cuk ye­tiş­tir­me­nin ku­ral­la­rı­nı ak­tar­dı...

1/ 12
Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

KENDi CEVAPLARINI KENDiSi BULMALI Çocuğunuza güvenin, onu olduğu şekilde kabul edin ve her türlü seçimine saygı duyun.

2/ 12
Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

ONU KENDİNİZE BENZETMEYE ÇALIŞMAYIN Anne babanız si­ze rol mo­del ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı için siz de ken­di an­ne-ba­ba­nı­zın yo­lun­dan git­me­yin. Si­zin için doğ­ru olan­lar ço­cuk­la­rı­nız için doğ­ru ol­mak zo­run­da de­ğil, çün­kü o siz­den ta­ma­men fark­lı bir bi­rey.

3/ 12
Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA SORUMLULUK VERİN En başta kendi hayatının sorumluluğunu... Çocuk kendi hayatının sorumluluğunu alırsa hayatla barışık olur, olanlardan başkalarını sorumlu tutmaz.

4/ 12