Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Gü­nü­müz­de çift­le­rin iliş­ki sü­re­le­ri­nin or­ta­la­ma 3-4 ay,ev­li­lik sü­re­le­ri­nin de or­ta­la­ma  6 - 7 yıl gi­bi sü­re­ler içe­ri­sin­de son­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ki­şi­sel Ge­li­şim Uz­ma­nı ve Ya­şam Ko­çu Sü­ley­man Akay, tü­ke­tim top­lu­mu­nun ge­tir­di­ği psi­ko­lo­jik faktörlerin bo­şan­ma­lar­da da­ha bü­yük et­ken ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­nı söy­le­di.

Aka­y’­a gö­re iki ki­şiy­le oy­na­nan an­cak ra­ki­bi ol­ma­yan bu oyun­da mut­lu so­na ulaş­mak için çift­le­ri­n bir­bir­le­ri­nin olum­lu yön­le­ri­ni gör­me­le­ri ge­re­ki­yor.                  
           
İş­te Aka­y’­ın tes­pit ve öne­ri­le­ri...

1/ 9
Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Bağ­lan­mak­tan kork­ma­yın

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar son yıl­lar­da bi­rey­le­rin “u­zun iliş­ki­le­r” ve “ev­len­me­k”­ten kork­tuk­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.Bağ­lan­ma kor­ku­su ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan bu psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık, mut­lu bir­lik­te­lik­le­rin önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den de bi­ri.Em­pa­ti ve kar­şı­lık­lı ku­ru­la­cak doğ­ru ile­ti­şim, bu kor­ku­yu yen­me­ye ve sağ­lık­lı bir iliş­ki kur­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lir.

 

2/ 9
Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Ba­ha­ne­le­re sı­ğın­ma­yın

Ka­dın er­kek iliş­ki­le­rin­de­ki en önem­li so­run­lar­dan bi­ri ba­ha­ne­ler­dir. Hem er­kek­ler, hem de ka­dın­lar ba­ha­ne­le­re ge­re­ğin­den faz­la an­lam yük­ler­ler ve ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rı ge­çiş­tir­me­ye ça­lı­şır­lar. İs­te­ni­len her za­man ve du­rum­da, bir şey­le­re ba­ha­ne bu­lu­na­bi­lir.Ba­ha­ne­le­rin bir­ço­ğu ger­çek de­ğil­dir ve iliş­ki­le­ri yıp­ra­tır­lar. Çift­le­rin yap­ma­sı ge­re­ken müm­kün ol­du­ğun­ca açık ol­mak ve ken­di­si­ni net şe­kil­de ifa­de et­mek­tir.

3/ 9
Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Olumlu yönleri görmeye çalışın

İliş­ki­ler­de sü­rek­li ne­ga­tif var­sa­yım­lar üze­rin­den ha­re­ket et­mek, ay­rıl­ma­la­ra ka­dar gi­den bir so­nuç do­ğu­ra­bi­lir. Bi­lin­çal­tı­mızda sü­rek­li ola­rak bir şey­ler ça­lı­şır ve bir şey­ler üre­tir. Kar­şı­mız­da­ki­ne po­zi­tif yak­laş­mak ye­ri­ne ne­ga­tif yön­le­ri­ne odak­la­nır­sak, bir sü­re son­ra is­tem dı­şı so­ğuk dav­ra­nış­la­ra yö­ne­le­bi­li­riz. Çift­ler bir­bir­le­ri­nin po­zi­tif yön­le­ri­ni gör­me­li­ler­dir.
 

4/ 9