Muz kadınlarda inme riskini ortadan kaldırıyor

Mu­zun, me­no­poz son­ra­sın­da ka­dın­lar­da tan­si­yo­na bağ­lı in­me ris­ki­ni azal­ta­bi­le­ce­ği be­lir­len­di.

Muz kadınlarda inme riskini ortadan kaldırıyor

Ame­ri­ka­lı bi­lim in­san­la­rı 11 yıl bo­yun­ca 50-79 ya­şın­da­ki me­no­po­za gir­miş 90 bin 137 ka­dı­nın sağ­lık du­ru­mu­nu in­ce­le­di.

1/ 7
Muz kadınlarda inme riskini ortadan kaldırıyor

Ka­tı­lım­cı­la­rın ne ka­dar po­tas­yum al­dı­ğı da de­ğer­len­di­ril­di.

2/ 7
Muz kadınlarda inme riskini ortadan kaldırıyor

Araş­tır­ma, muz gi­bi po­tas­yum ba­kı­mın­dan zen­gin yi­ye­cek­ler tü­ke­ten me­no­po­za gir­miş ka­dın­la­rın in­me ris­ki­nin yüz­de 25'e ka­dar azal­dı­ğı­nı gös­ter­di.

3/ 7
Muz kadınlarda inme riskini ortadan kaldırıyor

Me­no­po­za gi­ren ka­dın­lar­da po­tas­yum-sod­yum den­ge­si bo­zu­lu­yor.

4/ 7