Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi

Üç ünlü milletçe çok sevdiğimiz Türk kahvesiyle form tutuyor.

Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi

Yak­la­şık üç ay ön­ce kı­zı Hi­ra­’yı dün­ya­ya ge­ti­ren De­met Aka­lın, ha­mi­le­lik dö­ne­min­de al­dı­ğı 31 ki­lo­yu kı­sa za­man­da ver­me­yi ba­şar­dı. Ün­lü şar­kı­cı, es­ki for­mu­na ka­vuş­ma­sı­nı Türk kah­ve­sine borçlu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Aka­lın şöy­le ko­nuş­tu: “Bo­ğa bur­cu ol­du­ğum için çok faz­la yi­yen bir ka­dı­nım. Be­ni kur­ta­ran Türk kah­ve­si ol­du. Her gün en az 5 fin­can Türk kah­ve­si içi­yo­rum. Kah­ve tok tu­tu­yor. Bir gün sı­vı di­ye­ti ya­pı­yor­sam er­te­si gün pro­te­in di­ye­ti ya­pı­yo­rum.”

1/ 6
Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi

YAĞ­LA­RI YA­KI­YOR

Ün­lü man­ken ve su­nu­cu Eb­ru Şal­lı da tıp­kı Aka­lın gi­bi form tut­ma yön­tem­le­rin­den bi­ri­nin Türk kah­ve­si ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Her sa­bah grey­furt su­yu iç­ti­ği­ni de be­lir­ten Şal­lı, “Türk kah­ve­si me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­yor. Bu sa­ye­de vü­cu­dun yağ yak­ma­sı ko­lay­la­şı­yo­r” de­di.  

2/ 6
Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi

Her gün 5 fincan içiyorum

Yemek yemenin kendisi için büyük bir zevk olduğunu dile getiren oyuncu Melike Öcalan, günde 5 fincan Türk kahvesiyle formda kaldığını söyledi. Öcalan, “Kendim için seremoni yapar gibi sofralar kuruyorum.

3/ 6
Ünlülerin formlarının sırrı Türk Kahvesi

Bir yanım Arnavut diğer yanım da Boşnak olduğu için hamur işini de çok seviyorum. Türk kahvesi kendimi frenlememde çok yardımcı oluyor. Günde 5 fincan Türk kahvesi içiyorum. Beni acayip tok tutuyor” dedi.

4/ 6