Varislerden korunmak için 15 değerli adım

Ka­dın­la­rın mor kâbu­su va­ris­ler­den ko­run­mak için evi­niz­de ve gün­lük ha­ya­tı­nız­da ba­zı ba­sit ama et­ki­li ön­lem­ler ala­bi­lir­si­niz.

Varislerden korunmak için 15 değerli adım

Es­te­tik ve sağ­lık açı­sın­dan cid­di so­run­la­ra ne­den olan va­ris ka­dın­la­rın ço­ğu­nun or­tak kâ­bu­su. Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Doç. Dr. Meh­met Ümit Er­ge­noğ­lu va­ris­ten ko­run­mak için 15 adım­dan olu­şan ev re­çe­te­si yaz­dı:

1/ 17
Varislerden korunmak için 15 değerli adım

KA­BIZ­LIK­TAN KO­RU­NUN Ağır­lık­lı ola­rak lif­li gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si; ba­ğır­sak­la­rın te­miz ol­ma­sı ve ka­bız­lı­ğın ön­len­me­si açı­sın­dan et­ki­li­dir. Ka­bız­lık­ta, va­ris ge­li­şi­mi top­lar­da­mar­la­ra bi­nen yük ne­de­niy­le hız­la­nır.

2/ 17
Varislerden korunmak için 15 değerli adım

YÜ­RÜ­YÜN VE Bİ­SİK­LE­TE Bİ­NİN Yü­rü­me, yüz­me ve bi­sik­le­te bin­me özel­lik­le do­la­şı­mın sağ­lık­lı ol­ma­sı açı­sın­dan fay­da­lı eg­zer­siz­ler­den­dir.

3/ 17
Varislerden korunmak için 15 değerli adım

DAR KE­MER VE PAN­TO­LON YA­SAK Dar giy­si­ler­den uzak du­run. Bu tür giy­si­ler, sağ­lık­lı do­la­şı­ma en­gel ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le, bel böl­ge­sin­de yap­tı­ğı ba­sı ne­de­niy­le dar ke­mer ve dar pan­to­lon­dan sa­kı­nın.

4/ 17