Boşanma nedenlerinin başında sosyal medya geliyor

Aile Bakanlığı’nın araştırmasına göre boşanmaların yarıdan çoğu, internet aracılığıyla tanışıp evlenen çiftlerde görüldü. Bunlardan yüzde 36,7’si ise evliliklerinin henüz ilk yılında boşandı.

Boşanma nedenlerinin başında sosyal medya geliyor

Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı'nca ya­pı­lan “Bo­şan­ma Ne­den­le­ri­” ko­nu­lu araş­tır­ma, çok çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya çı­kar­dı. Bun­lar­dan en dik­kat çe­ke­ni, çift­le­rin bo­şan­ma ne­den­le­ri­nin ba­şın­da, yüz­de 53 ilesos­yal med­ya­nın gel­me­si.

1/ 7
Boşanma nedenlerinin başında sosyal medya geliyor

Ba­kan­lı­ğa bağ­lı Ai­le ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ça­lış­ma­sı eş­ler ara­sın­da­ki yaş far­kı­nın da bo­şan­ma­da et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Ge­çen yıl 16 bin 880 ka­dın, eşi ken­di­sin­den yaş­ça kü­çük ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le bo­şan­dı.

2/ 7
Boşanma nedenlerinin başında sosyal medya geliyor

ÇO­CUK BO­ŞAN­MA­YA EN­GEL
 
Bo­şan­ma­la­rın yüz­de 45'i, ço­cuk­suz ai­le­ler­de gö­rü­lü­yor. Ço­cuk sa­yı­sı­nın faz­la ol­ma­sı da bo­şan­ma­yı en­gel­le­yen et­ken­ler­den.
Ev­li­lik­le­ri­ni bi­ti­ren çift­le­rin yüz­de 25'i tek ço­cuk­lu, yüz­de 17'si iki ço­cuk­lu. En dü­şük bo­şan­ma ora­nı, yüz­de 5'le, dört­ten faz­la ço­cu­ğu olan çift­ler­de.

3/ 7
Boşanma nedenlerinin başında sosyal medya geliyor

ÇA­LIŞ­MA­YA BAŞ­LA­DI­LAR
 
Eko­no­mik kay­gı­lar ne­de­niy­le eşin­den ay­rı­lan ka­dın­lar ça­lış­ma­ya baş­lı­yor. Bu oran yüz­de 60’a ula­şı­yor. Her­han­gi bir mes­lek gru­bu­na da­hil ol­ma­yan ka­dın­lar, ge­nel­lik­le teks­til sek­tö­rün­de ça­lı­şı­yor.

4/ 7