Assolistlerin mütevazi kulisleri

Assolistlerin mütevazi kulisleri

Assolistlerin mütevazi kulisleri

Gündeme damga vuran sanatçıların sahneye nasıl bir yerde hazırlandıkları, seyirci karşısına çıkmadan önce ne yaptıkları her zaman merak konusu olmuştur. İşte assolistlerin kulisleri...

1/ 7
Assolistlerin mütevazi kulisleri

SEDA SAYAN

BEYAZ SABUNSUZ ASLA

20 yı­lı aş­kın sü­re­dir sah­ne­ler­de olan Se­da Sa­ya­n’­ın ku­li­sin­de is­te­di­ği tek şey be­yaz sa­bun ko­ku­su. Ku­li­si be­yaz sa­bun kok­ma­dı­ğı tak­dir­de içe­ri gir­me­yen Se­da Sa­ya­n’­ın yar­dım­cı­la­rı sa­nat­çı gel­me­den ön­ce oda­yı mut­la­ka kon­trol edi­yor. Sa­yan, yi­ye­cek ola­rak da kır­mı­zı ve yeşil acı bi­ber is­ti­yor.

2/ 7
Assolistlerin mütevazi kulisleri

PETEK DİNÇÖZ

OYUNCAK AYI TAKINTISI

Genç as­so­list Pe­tek Din­çöz, ku­li­sin­de mut­la­ka oyun­cuk ayı gör­mek is­ti­yor. Ak­si hal­de stre­se gi­ren Din­çöz, bol mik­tar­da çi­ko­la­ta, so­da ve ılık su da bu­lun­du­rul­ma­sı­nı ta­lep edi­yor. Sah­ne ön­ce­si bü­yük stres ya­şa­yan Din­çöz, he­ye­ca­nı­nı yen­mek için çi­ko­la­ta yi­yor.

3/ 7
Assolistlerin mütevazi kulisleri

SİBEL CAN

BUZ YEMEDEN SAHNEYE ÇIKMIYOR

Sibel Can’ın kulisinde olmazsa olmazı buz. Ünlü sanatçı sahneye çıkmadan önce mutlaka buz yiyor. Kulisinin sessiz olmasını isteyen sanatçı, kilolarıyla başı dertte de olsa yemek olarak patatesli gözlemeyi tercih ediyor.

4/ 7