Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

Te­le­viz­yon, sah­ne ve rek­lam ça­lış­ma­la­rın­dan yıl­da mil­yon­lar­ca do­lar ka­za­nan Se­da Sa­yan, uzun yıl­lar­dır ver­gi re­kort­men­le­ri lis­te­si­nin de zir­ve­sin­de yer alı­yor...

1/ 10
Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

Tür­ki­ye­'nin en çok ka­za­nan as­so­list­le­ri­nin ba­şın­da ge­len Sa­yan, ne­re­dey­se bi­ri­ki­mi­nin ta­ma­mı­nı gay­ri­men­ku­le ya­tı­rı­yor...

2/ 10
Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

İs­tan­bu­l'­un en pa­ha­lı re­zi­dans­la­rın­da de­ğe­ri mil­yon do­lar­lar­la öl­çü­len çok sa­yı­da da­ire­si olan Sa­yan, son dö­nem­de yurt­dı­şın­dan da ev al­ma­ya baş­la­dı...

3/ 10
Seda Sayan oğlu için bunu yaptı

Ön­ce Lon­dra­'da bir ev sa­tın alan ün­lü sa­nat­çı şim­di de İtal­ya­'nın met­ro­pol­le­rin­den bi­ri olan Mi­la­no şeh­rin­de ev al­dı...

4/ 10