Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Sezen Aksu:
İhraç fazlasını tercih ediyor
Gİ­yİm­de ra­hat­lık­tan vaz­geç­me­yen Se­zen Ak­su, Mer­ter mü­da­vim­le­rin­den. Bu­ra­da ih­raç faz­la­sı teks­til ürün­le­rin­den ih­ti­ya­cı olan­la­rı top­la­ma­yı çok se­vi­yor.

1/ 8
Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Rıfat Özbek:
Kumaşlar pazardan
İn­gİl­te­re­’de de ün­lü olan ve mes­le­ği­ni bı­ra­kan mo­da ta­sa­rım­cı­sı Rı­fat Öz­bek, şim­di­ler­de ku­maş­la­rı­nı pa­zar­dan te­min ede­rek yas­tık üre­ti­yor. Ya­lı­ka­vak ve Bod­rum pa­zar­la­rı ter­ci­hi.

2/ 8
Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Ümit Boyner:
Vakit bulursa pazara gidecek
BAŞTAN aya­ğı mar­ka gi­yi­nen Ümit Boy­ner, “Bey­me­n’­den gi­yi­nmeyi tercih ediyorum. Va­kit bu­la­ma­dı­ğım için de na­di­ren pa­za­ra gi­di­yo­ru­m” di­yor.

3/ 8
Ünlü isimler nerede alışveriş yapıyor?

Teoman:
Özgün kıyafetler
En has­sas ol­du­ğu ko­nu­la­rın ba­şın­da kı­ya­fet ge­li­yor. Bu ne­den­le de yurt dı­şın­dan öz­gün kı­ya­fet­ler al­ma­yı ter­cih edi­yor. Yıl­da iki kez yurt dı­şı­na çı­kan ün­lü sa­nat­çı Teo­man, al­dık­la­rı­nın ikin­ci el ol­ma­sı­na özen gös­te­ri­yor.

4/ 8