Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Gonca Vuslateri, yıldızının tekrar parladığı ‘Vasfiye Teyze’ rolü yüzünden rahatsızlandığını açıkladı.

1/ 7
Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Bugün gazetesinden Okan Işık'ın haberine göre, can­lan­dır­dı­ğı Vas­fi­ye Tey­ze ka­rak­te­ri ile mil­yon­la­rın gön­lü­ne gi­ren Gon­ca Vus­la­te­ri, bü­rün­dü­ğü kam­bur ve huy­suz yaş­lı ka­dın ro­lü yü­zün­den has­ta ol­du.

2/ 7
Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Rol ica­bı de­vam­lı kam­bur dur­mak zo­run­da ka­lan ün­lü oyun­cu, sağ om­zu­nun düş­tü­ğü­nü açık­la­dı. Bu yüz­den dert­li olan Vus­la­te­ri, fi­zik te­da­vi dok­to­ru­nun öne­ri­siy­le kas­la­rı­nı kuv­vet­len­di­ri­ci eg­zer­siz­le­re baş­la­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

3/ 7
Vasfiye Teyze rolü Gonca Vuslateri'yi hastanelik etti

Set­te ‘Şu ka­dar sa­at ça­lı­şı­rı­m’, ‘Ka­ra­van­da şu­nu is­te­ri­m’ ve­ya ‘Şu sah­ne­ler­de oy­na­mak is­te­me­m’ gi­bi ku­ral­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gon­ca Vus­la­te­ri şöy­le ko­nuş­tu:

4/ 7