Bu arabaları alacak babayiğit aranıyor

Birbirinden lüks araçlar Türkiye'de sahiplerini bekliyor.

Bu arabaları alacak babayiğit aranıyor

Tür­ki­ye­’de ar­tık sü­per lüks seg­men­tin­de sa­tı­lan tüm mar­ka ve mo­del­le­ri bul­ma­nız müm­kün. Bu mar­ka­la­rın ise ‘en ucu­zu­’ 725 bin eu­ro (yak­la­şık 1 mil­yon 800 bin li­ra) ile Bent­ley Mul­san­ne.

Bent­le­y’in 6.7 lit­re­lik 512 bey­gir mo­to­ru ara­cı sa­at­te 296 ki­lo­met­re mak­si­mum hı­za çı­ka­rı­yor. An­cak bu ara­cı alan ‘ben­zin is­tas­yo­nu­na­’ or­tak ol­mak zo­run­da. Çün­kü şe­hir için­de 100 ki­lo­met­re­de 25 lit­re­ye ya­kın ben­zin tü­ke­ti­yor.

2.5 sa­ni­ye­de 100 km hız

En lüks araç seg­men­ti­nin en pa­ha­lı oto­mo­bi­li ise Bu­gat­ti Vey­ron 1.4 Grant Sport. İs­tan­bu­l’­da dü­zen­le­nen 2012 Otos­ho­w’­da da ser­gi­le­nen Bu­gat­ti­’nin lük­sü­nün anah­tar tes­lim fi­ya­tı 4.3 mil­yon eu­ro. Ya­ni Türk Li­ra­sı kar­şı­lı­ğıy­la yak­la­şık 10 mil­yon li­ra.

Bu ara­cı bu ka­dar de­ğer­li ya­pan nok­ta ise dün­ya­da sa­de­ce 300 ta­ne üre­til­miş ol­ma­sı. 1001 bey­gir­lik gü­ce sa­hip Grand Sport 8 lit­re ve 1001 bey­gir­lik mo­to­ru ile sa­at­te 407 ki­lo­met­re­ye ula­şı­yor ve 100 ki­lo­met­re­de şe­hir için­de 40 lit­re ben­zin tü­ke­ti­yor. Araç 100 ki­lom­te­re hı­za ise 2.5 sa­ni­ye­de ula­şı­yor.

2. el si­te­le­rin­de bi­le var

Bu sü­per lüks araç­lar­la, mar­ka show­ro­om­lar ve mar­ka in­ter­net si­te­le­ri dı­şın­da da her yer­de kar­şı­mı­za çı­kar ol­du. Son gün­le­rin en il­gi çe­ken ila­nı ise ikin­ci el ilan si­te­si­ne İs­tan­bul Sa­rı­ye­r’­den ve­ri­len 2 mil­yon do­lar (yak­la­şık 4 mil­yon TL) de­ğe­rin­de­ki Hen­nes­sey mar­ka oto­mo­bil ol­du.

Tür­ki­ye­’de yal­nız­ca bir adet bu­lu­nan TR pla­ka­lı 2013 mo­del Hen­nes­sey Ve­nom GT için yak­la­şık 4 mil­yon TL is­te­yen ilan sa­hi­bi oto­mo­bi­li­ni sı­fır araç kar­şı­lı­ğın­da ta­kas ede­bi­le­ce­ği­ni de be­lir­ti­yor. Dün­ya­nın en lüks spor oto­mo­bil­le­ri ara­sın­da yer alan Hen­nes­sey Ve­nom GT, 7 lit­re hac­min­de ve 601 bey­gir güç üre­ten ben­zin­li mo­to­ra sa­hip.

1/ 7
Bu arabaları alacak babayiğit aranıyor

Bent­ley Mul­san­ne

1 mil­yon 800 bin li­ra­lık (725 bin eu­ro) fi­ya­tıy­la he­sap­lı bir oto­mo­bil olan 512 bey­gir­lik Bent­ley Mul­san­ne mak­si­mum 350 km hız ya­pı­yor ve 100 km Hı­za 5.3 sa­ni­ye­de ula­şı­yor. 100 km’­de 25.3 lit­re onun şe­hir içi ya­kıt tü­ke­ti­mi.

2/ 7
Bu arabaları alacak babayiğit aranıyor

Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor LP700

1 mil­yon 900 bin li­ra­lık (775 bin eu­ro) fi­ya­tıy­la Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor LP700, 0-100 km hı­za 2.9 sa­ni­ye­de ula­şı­yor. Mak­si­mum 350 km hız ya­par­ken şe­hir için­de 27.3 lit­re ya­kıt tü­ke­ti­rken tam 700 bey­girlik güç üretiyor.

3/ 7
Bu arabaları alacak babayiğit aranıyor

Rolls-Roy­ce Phan­tom

Rolls-Roy­ce Phan­tom, 1 mil­yon 650 bin eu­ro­luk (4 mil­yon 240 bin TL) fi­ya­tıy­la göz ka­maş­tı­ran­lar ara­sın­da. 460 bey­gir gü­cü 5.9 sa­ni­ye­de onu 100 km hı­za çı­ka­rır­ken 240 km sü­rat yap­tı­rı­yor. Or­ta­la­ma ya­kıt tü­ke­tim de 16.0 lit­re.

4/ 7