Baharın olmazsa olmaz besinleri

Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler başta üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Çaresi ise besinlerde...

Baharın olmazsa olmaz besinleri

Mev­sim den­ge­siz­lik­le­ri­nin grip, nez­le, si­nü­zit gi­bi has­ta­lık­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu, bu dö­nem­de ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­mek için tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­le­rin lis­te­si­ni ver­di...

1/ 12
Baharın olmazsa olmaz besinleri

Düğ­me man­tar­lar: Se­len­yum, B vi­ta­min­le­ri, ri­bof­la­vin, nia­sin ve an­ti­ok­si­dan kay­na­ğı olan man­tar özel­lik­le üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ris­ki­ni dü­şür­me ko­nu­sun­da et­ki­li­dir.

2/ 12
Baharın olmazsa olmaz besinleri

La­ha­na: La­ha­na glu­ta­min kay­na­ğı­dır. La­ha­na­yı sev­mi­yor­sa­nız çor­ba­la­rı­nız ve ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­rek be­sin de­ğe­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir­si­niz.

3/ 12
Baharın olmazsa olmaz besinleri

Ba­dem: Stre­sin et­ki­le­ri­ni azal­ta­rak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yen bir be­sin­dir. Gün­de 1 fin­can ba­dem tü­ke­ti­mi, gün­lük E vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı­zın yak­la­şık %50’si­ni kar­şı­lar.

4/ 12