Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

Be­bek ha­ya­li ku­ran ai­le­le­re ‘tüp be­be­k’ yön­te­mi­ni ve kı­sır­lı­ğın ne­den­le­ri­ni Me­di­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Tüp Be­bek Mer­ke­zi ve Ka­dın Do­ğum Bö­lü­mü Di­rek­tö­rü Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Uz­ma­nı Prof. Dr. Ka­dir Sa­van an­lat­tı...

Kısırlık; haftada 2-3 kere korunmasız olarak yapılan düzenli ilişkiye rağmen bir yıllık süre içinde gebelikelde edilememesidir. Ev­li­li­ğin ilk al­tı ayı içe­ri­sin­de ge­be­lik oluş­maz ise çift­le­r pa­nik ol­ma­ma­lı. Bu du­rum­da he­men he­ki­me mü­ra­ca­at et­me­si ge­rek­mez.

1/ 14
Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

BAŞARI İÇİN 1 YIL BEKLENMELİ

Kı­sır­lık te­da­vi­si yö­nün­den te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce en az bir yıl­lık bek­le­me sü­re­si ge­rek­mek­te­dir. Çün­kü hiç­bir so­ru­nu ol­ma­yan çift­ler­de bi­le ay­lık ge­be­lik ora­nı yak­la­şık ola­rak yüz­de 25’tir. Bir yıl­lık sü­re so­nun­da ge­be kal­ma ora­nı yüz­de 80 ka­dar­dır. Bu ne­den­le çift­le­rin bir yıl ka­dar bek­le­me­si uy­gun­dur.

Ancak gebelikte kadının yaşı önemli rol oynadığından; 35 yaş üzeri kadınlarda bekleme süresi 6 ay olmalı, 40 yaş üzerindeki kadınlarda ise gebelik isteği durumunda, hiç beklemeden bir merkeze başvurmalıdırlar.

2/ 14
Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

SİSTEMİK HASTALIK RİSKİ

Kısırlıkta; kadına ve erkeğe ait nedenleri ayrı tutmak gerekir. Erkeklerde sperm yapım sorunları en başta gelir. Sperm­le­rin sa­yı­sı­nın az ve­ya ye­ter­siz ol­ma­sı, sperm­le­rin ha­re­ket  ve şe­kil bo­zuk­luk­la­rı ge­be­li­ği önem­li de­re­ce­de en­gel­le­ye­bi­lir.

Cinsel fonksiyon bozuklukları, erkek üreme yollarının iltihapları ve sistemik hastalıklar gibi nedenler de kısırlığa yol açabilir.

Ka­dın­lar­da ise; yu­murt­la­ma so­run­la­rı­nın ol­ma­sı, tüp­ler­de il­ti­hap ve­ya tı­ka­nık­lık ol­ma­sı, tüp­ler­de ana­to­mik bo­zuk­luk­lar, ra­him içe­ri­sin­de mi­yom­lar ve po­lip­le­rin ol­ma­sı ve ay­rı­ca en­do­me­ri­osis, gu­atr has­ta­lık­la­rı ve şe­ker has­ta­lı­ğı gi­bi so­run­lar ge­be­li­ği en­gel­le­ye­bi­lir.

3/ 14
Bebek hayalini gerçeğe dönüştüren yöntem

NE­DE­NE GÖ­RE TE­DA­Vİ

Kı­sır­lık so­run­la­rın­da te­da­vi, ne­de­ne gö­re ya­pı­lır. Er­kek kı­sır­lık­la­rın­da has­ta­lar üro­log­lar ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lir. Var olan prob­lem­ler, ilaç­lar­la ya da cer­ra­hi me­tot­lar­la te­da­vi edi­le­bi­lir.

Er­kek kı­sır­lık­la­rın­da te­da­vi­ye ce­vap alı­na­ma­dı­ğın­da, aşı­la­ma ya da tüp be­bek gi­bi üre­me­ye yar­dım­cı me­tot­lar­la ge­be­lik el­de edi­le­bi­lir.
Ka­dın­lar­da ise ay­nı şe­kil­de ilaç ya da cer­ra­hi yön­tem­ler­le bir­çok va­ka­da ge­be­lik el­de edi­le­bi­lir.

Bir ge­be­li­ğin oluş­ma­sı için; er­ke­ğe ait sperm hüc­re­si­nin, ka­dı­na ait yu­mur­ta hüc­re­si ile bu­lu­şup onun içi­ne gi­re­rek döl­len­me­yi ger­çek­leş­tir­me­si ve döl­len­di­ğin­de ‘em­bri­yo­’ adı­nı alan ge­be­lik ürü­nü­nün an­ne­nin rah­mi­nin iç ta­ba­ka­sı­na tu­tu­na­rak ora­ya yer­leş­me­si ge­rek­li­dir.

Ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­da güç­lük çe­ken çift­ler­de bi­rey­ler ay­rı ay­rı in­ce­le­ne­rek ge­be­lik oluş­ma­sı­nı en­gel­le­yen ne­den­ler or­ta­ya ko­nul­ma­ya ça­lı­şı­lır.

4/ 14