Bebeklerde besin alerjisine dikkat

Bebeklerde besin alerjisine dikkat

Bebeklerde besin alerjisine dikkat

Be­sin aler­ji­si de­yin­ce he­men pa­ni­ğe ka­pıl­ma­mak ge­re­ki­yor. Çün­kü an­la­mak çok ba­sit. Sa­de­ce ilk 6 ay­dan son­ra ek be­sin­le­re ge­çiş­te önem­li bir ku­ra­la dik­kat et­mek ye­ter­li! Be­be­ği­ni­ze ve­re­ce­ği­niz her bir ye­ni ek gı­da­yı mut­la­ka üç gün ar­ka ar­ka­ya ve­rin. Ve üç gün bir tek o be­si­ni ve­rir­se­niz, üç gün için­de bu be­lir­ti­ler or­ta­ya çı­kı­yor­sa be­sin aler­ji­si ol­du­ğu­nu an­la­ya­bi­lir­si­niz. Acı­ba­dem Ba­kır­köy Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Öz­lem Al­tay Yü­cel, be­sin aler­ji­si­nin za­man için­de ge­çe­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti ama te­da­vi­de ilk ba­sa­mak, aler­ji­ye yol açan be­si­nin di­yet­ten ta­ma­men çı­ka­rıl­ma­sı.

1/ 9
Bebeklerde besin alerjisine dikkat

MEVSİM MEYVE SEBZELERİ YEDİRİN

An­ne sü­tü­nün eş­siz üs­tün­lü­ğü tar­tı­şıl­maz, ye­ter­li ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da, ay­lık ki­lo alım­la­rı ye­ter­siz olan be­bek­le­rin ek gı­da­lar­la ta­nış­ma­sı en er­ken 4 aya ka­dar da ine­bi­li­yor. Ek be­sin­le­re ge­çiş­te ön­ce­lik­le mev­sim seb­ze ve mey­ve­le­ri­nin tü­ke­til­me­si önem­li. Dr. Yü­cel, pa­ta­tes, ha­vuç ve ka­bak ile baş­la­nıp mev­si­mi­ne gö­re kar­na­ba­har, bro­ko­li, Brük­sel la­ha­na­sı, bal ka­ba­ğı, ıs­pa­nak, pı­ra­sa, se­mi­zo­tu, fa­sul­ye, be­zel­ye, la­ha­na, ke­re­viz, kuş­kon­maz ve en­gi­na­rın dö­nü­şüm­lü ola­rak ve üç­lü grup­lar ha­lin­de ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Lis­te­ye iler­le­yen gün­ler­de sa­rım­sak da ek­le­ne­bi­li­yor. Mey­ve­ler­den ise, el­ma, ar­mut ile baş­la­na­bi­li­yor ve mev­si­mi­ne gö­re şef­ta­li, ka­yı­sı, muz, kar­puz ve ka­vun ile de­vam edi­li­yor.

2/ 9
Bebeklerde besin alerjisine dikkat

1 YAŞINA KADAR BU BESİNLER YASAK

1 ya­şı­na ka­dar be­bek­le­re ya­sak olan be­sin­ler de var. Ör­ne­ğin pat­lı­can­da ni­ko­tin ol­du­ğu ve bes­le­yi­ci de­ğe­ri az ol­du­ğu için, bak­la da na­dir bir has­ta­lık olan “G­lu­koz 6 fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği­” olan ki­şi­ler­de sa­rı­lı­ğı te­tik­le­di­ği için 1 ya­şı­na ka­dar öne­ril­mi­yor. Çi­lek, do­ma­tes, tro­pi­kal mey­ve­ler de aler­jik ol­du­ğu için 1 ya­şın­dan ön­ce de­nen­me­me­li. İnek sü­tü, bal, fın­dık, fıs­tık ve yu­mur­ta be­ya­zı da 1 ya­şı­na ka­dar ya­sak. Dr. Yü­cel, inek sü­tü­nün 9 ay­dan son­ra ka­rı­şım­lar­da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni, mec­bur ka­lı­nır­sa su­lan­dı­rı­la­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Por­ta­kal ve man­da­li­na su­yu ref­lü­yü ar­tı­ra­bil­di­ğin­den di­rekt de­ğil muz, ha­vuç su­yu gi­bi di­ğer be­sin­ler­le ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ril­me­li. Üzüm su­yu faz­la tat­lı ol­du­ğun­dan ço­cu­ğun tat­lı­ya alış­ma­ma­sı açı­sın­dan tek ba­şı­na ve­ril­me­me­li.

3/ 9
Bebeklerde besin alerjisine dikkat

Be­sin aler­ji­si ne­dir?

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ara­cı­lı­ğı ile be­sin­le­re gös­te­ri­len aşı­rı du­yar­lı­lık re­ak­si­yon­la­rı­na “be­sin aler­ji­si­” de­ni­li­yor. Be­sin aler­ji­si olan be­bek­ler­de sık­lık­la ai­le­de be­sin aler­ji­si ve­ya as­tım, aler­jik nez­le, eg­ze­ma gi­bi di­ğer aler­jik has­ta­lık­lar bu­lu­na­bi­li­yor. Ya­ni ge­ne­tik yat­kın­lık söz ko­nu­su.

4/ 9