Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

Çok ba­sit, her­ke­sin ken­di­si­nin uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği stra­te­ji­ler­le bel ağ­rı­la­rı­nı­zı azal­ta­bi­lir hat­ta ta­ma­men kur­tu­la­bi­lir­si­niz.

Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

Bel ağ­rı­sı ya­şam ka­li­te­si­ni dü­şü­ren en önem­li ra­hat­sız­lık­lar ara­sın­da ilk sı­ra­lar­da. Oy­sa ba­sit ön­lem­ler ağ­rı­dan kur­tul­ma­da et­ki­li. Na­sıl mı? Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa bu yön­tem­le­ri ak­tar­dı...

1/ 13
Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

DA­HA FAZ­LA EG­ZER­SİZ YA­PIN Eğer be­li­niz ağ­rı­yor­sa, da­ha az ha­re­ket ve is­ti­ra­hat et­me­nin ağ­rı­nı­zı azalt­mak için iyi bir yol ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Bir ve­ya iki gün­lük is­ti­ra­hat si­ze yar­dım­cı ola­bi­lir fa­kat da­ha faz­la­sı ağ­rı­nız için fay­da­lı ol­ma­ya­cak­tır. Kas ge­ril­me­si ve enf­la­mas­yo­nu (ödem) ha­fif­let­me­nin en iyi yo­lu sü­rek­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­den ge­çi­yor.

2/ 13
Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

Kİ­LO­NU­ZA DİK­KAT EDİN Da­ha faz­la ki­lo (özel­lik­le vü­cu­du­nu­zun or­ta kıs­mın­da), ağ­rı cid­di­ye­ti­ni­zi da­ha da kö­tü bir se­vi­ye­ye ge­ti­re­bi­lir ve be­li­nizde zor­la­ma­ya yol açar.

3/ 13
Bel ağrısından korunmanın 11 yolu

Sİ­GA­RA BEL AĞ­RI­TIR Eğer si­ga­ra kul­la­nı­yor­sa­nız, bı­ra­kın. Si­ga­ra iç­mek be­sin içe­ren ka­nın, omur­ga­da­ki disk­le­re akı­şı­nı en­gel­le­mek­te­dir. Bu yüz­den si­ga­ra içen­ler sık­lık­la bel ağ­rı­sı çe­ker­ler.

4/ 13