Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

Tür­ki­ye­’de her 100 ki­şi­den 80’i ha­yat­la­rı­nın bel­li bir dö­ne­min­de ‘bel fı­tı­ğı’na ya­ka­la­nı­yor. Has­ta için asıl kâ­bus bun­dan son­ra baş­lı­yor. Te­da­vi için za­man hız­la da­ra­lır­ken acı­nın şid­de­tiy­le kıv­ra­nan has­ta­nın bir ka­rar ver­me­si ge­re­ki­yor. Ve iki seeçeneği bulunuyor: Ya sağ­lık mer­ke­zi­ne ya da ‘al­ter­na­ti­f’ tıb­ba baş­vu­ra­cak.

1/ 6
Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

Ya felç ka­lır­sam

“Bel fı­tı­ğı ame­li­ya­tı ge­rek­li mi de­ğil mi” so­ru­su­na içi­ni ra­hat­la­ta­cak bir ce­vap ala­ma­yan has­ta­la­rın ço­ğu ikin­ci yo­lu ter­cih edi­yor. Has­sas bir ame­li­yat ol­du­ğu için “Ya felç ka­lır­sa­m” kor­ku­suy­la ilk etap­ta ame­li­yat dü­şü­nül­mü­yor. İn­san­la­rın bu kor­ku­la­rı pek de yer­siz de­ğil.

Dr. Fiz­yo­te­ra­pist Gam­ze Şen­bur­sa, bel ağ­rı­sı ol­ma­yan in­san­la­ra bi­le bel fı­tı­ğı teş­hi­si ko­nul­ma­sı­na ne­den olan il­ginç ve dü­şün­dü­rü­cü araş­tır­ma­nın de­tay­la­rı hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di:

“Bel fı­tı­ğı­nın aşa­ma­la­rı var­dır; 1-Disk bul­ging, 2-Disk prot­rüz­yon, 3- Disk her­ni­as­yon/ eks­trü­de, 4 Se­kes­tre disk. Omur­ga ara­sın­da fı­tık­laş­ma­ya se­bep olan as­lın­da ke­mik­ler ara­sın­da yas­tık­çık gö­re­vi ya­pan ya­pı­dır. Bu ya­pı 2 kı­sım­dan olu­şur. İç kıs­mın­da jel kı­va­mın­da bir mad­de ve onun et­ra­fı­nı sa­ran da­ya­nık­lı bağ do­ku ta­ba­ka­sı. Fı­tık­laş­ma iç kı­sım­da jel kı­va­mın­da­ki mad­de­nin aşa­ma aşa­ma dış kı­sım­da­ki lif­le­ri yırt­ma­sı ile baş­lar. Bul­ging se­vi­ye­sin­de yır­tık­lar azken se­vi­ye iler­le­dik­çe yır­tıl­ma hat­ta je­lin si­nir yo­lu­na taş­ma­sı­na ka­dar gi­de­bi­lir.

2/ 6
Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

So­ru­n böyleyse ame­li­yat şart

Son dö­nem­de ya­pı­lan bir­çok ça­lış­ma bu se­vi­ye­ler­de­ki fı­tı­ğın ken­di­ni iyi­leş­ti­re­bi­le­ce­ği yö­nün­de­dir. İd­rar ka­çı­rı­yor, aya­ğı­nız­da ile­ri se­vi­ye kuv­vet ya­şı­yor­sa­nız, gün­lük ya­şam ak­ti­vi­te­le­ri­ni­zin yüz­de 70’in­den faz­la­sı­nı ger­çek­leş­ti­re­mi­yor­sa­nız ame­li­yat zo­run­lu. ‘New Eng­land Jo­ur­nal Of Me­di­ci­ne­’ der­gi­sin­de­ki araş­tır­ma­da bel ağ­rı­sı ol­ma­yan­lar­da bel MR’­ı gö­rün­tü­len­miş ve il­ginç so­nuç­lar el­de edil­miş­tir.

Bel ağ­rı­sı ve­ya hiç­bir semp­to­mu ol­ma­yan 98 ki­şiyle ya­pı­lan araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­la­rın yüz­de 52’sin­de bul­ging, yüz­de 27’sin­de prot­rüz­yon, yüz­de 1’in­de eks­trü­de disk bu­lun­muş­tur. MR’­la­rın yüz­de 80’in­de bul­ging, prot­rüz­yon ve eks­trü­de bu­lun­muş­tur. Ra­dio­logy der­gi­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­da ise her­han­gi bir semp­tom ver­me­yen gö­nül­lü­ler­de bel MR’­ı in­ce­le­me­si ile disk araş­tı­rıl­mış; hiç­bir bel ağ­rı­sı ol­ma­yan 35 yaş al­tı 60 ki­şi bel MR’­ı ile in­ce­len­miş­tir.

So­nuç: yüz­de 24 bul­ging, yüz­de 40 prot­rüz­yon, yüz­de 18 eks­trü­de disk bu­lun­muş­tur. Ge­nel po­pü­las­yo­nun yüz­de 82’sin­de bul­ging, prot­rüz­yon ve eks­trü­de bu­lun­muş­tur.

3/ 6
Bel fıtığı hastaları bu habere dikkat

Teknoloji uzmanları yanılttı

Bu araş­tır­ma­lar da gös­ter­miş­tir ki tek­no­lo­ji, uz­man­la­rı ya­nılt­mış, bel fı­tı­ğı ağ­rı­sı çek­me­yen has­ta­lar­da bi­le bel fı­tı­ğı teş­hi­si ko­yul­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Dok­tor ve­ya te­ra­pis­ti­niz tek­no­lo­ji­ye gü­ven­mek ye­ri­ne has­ta­lık hi­ka­ye­si, fi­zik­sel, nö­ro­lo­jik ve fonk­si­yo­nel de­ğer­len­dir­me­ni­zi ya­pa­rak ken­di kli­nik de­ne­yi­mi­ni tet­kik­ler ile bir­leş­tir­me­liy­di.”

4/ 6