Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa­’ya ku­lak ve­re­rek aşa­ğı­da­ki 5 kü­çük ipu­cu­nu gün­lük ha­ya­tı­nız­da uy­gu­la­ya­rak di­yet, spor yap­ma­dan ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz.

1/ 8
Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

1. Ye­mek­ten he­men ön­ce 1 bar­dak su için: Ken­di­ni­zi bir an­da doy­muş his­se­de­cek­si­niz böy­le­lik­le faz­la ye­mek­ten de kur­tu­la­cak­sı­nız.

2/ 8
Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

2. Her ye­mek­te kü­çük de­ği­şik­lik­ler ya­pın: Sa­la­ta­nı­zı ve­ya ye­me­ği­ni­zi kre­ma ile tat­lan­dı­ra­ca­ğı­nı­za sir­ke kul­lan­ma­yı de­ne­yin. Böy­le­lik­le 80 ka­lo­ri da­ha az ala­cak­sı­nız. Ku­ru mey­ve ye­ri­ne ta­ze mey­ve kul­la­nın.

3/ 8
Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

3. Tat­lı ola­rak bi­raz si­yah çi­ko­la­ta yi­yin: Kek ve­ya ku­ra­bi­ye yi­ye­ce­ği­ni­ze, tat­lı kri­zi­ni­zi bir par­ça si­yah çi­ko­la­ta ile ge­çi­rin. İlk baş­lar­da si­zi tat­min et­me­se de ken­di­ni­zi aşı­rı şe­ker kul­la­nı­mın­dan ko­rursunuz.Dü­şük ka­lo­ri al­dı­ğı­nız ve sağ­lık­lı bes­len­di­ği­niz için mut­lu ola­cak­sı­nız.

4/ 8