Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

Ha­ya­tı­nız­da ya­pa­ca­ğı­nız kü­çük de­ği­şik­lik­ler­le di­yet yap­ma­dan na­sıl za­yıf­la­ya­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­ren­mek is­ti­yor­sa­nız Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu­’nun 13 mad­de­lik öne­ri­le­ri­ne ku­lak ver­me­niz ye­ter­li...

1/ 15
Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

Ye­mek ye­me sü­re­ni­zi­ be­li­r­le­yi­n

20 da­ki­ka bo­yun­ca bir za­man­la­yı­cı ayar­la­yın ve ne ka­dar sü­re­de ye­mek ye­di­ği­ni­zi keş­fe­din. Bu kar­ma­şık bir di­yet pla­nı ol­ma­dan za­yıf­la­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak iyi alış­kan­lık­lar­dan bi­ri­dir. Böy­le­ce her lok­ma­nın ta­dı­nı ala­rak ye­mek yi­ye­bi­lir­si­niz. 20 da­ki­ka­lık bir sü­re­ye ya­ya­rak ye­di­ği­niz kü­çük por­si­yon­lar­da­ki yi­ye­cek­ler, hem ye­mek­ten ke­yif al­ma­nı­zı sağ­lar hem de vü­cu­du­nu­zun doy­gun­luk hor­mon­la­rı­nı te­tik­ler.

2/ 15
Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

DAHA ÇOK UYKU DAHA AZ KiLO DEMEK OLABiLiR

Mic­hi­gan Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re gün­lük uy­ku sü­re­ni­zi bir sa­at ar­tır­dı­ğı­nız­da (ge­ce­le­ri da­ha er­ken uyu­du­ğu­nuz­da) ki­şi­den ki­şi­ye de­ğiş­se de bir yıl­da yak­la­şık 14 ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz. Ta­bi­i bu­nu yan­lış ara atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­na­rak ya­pa­bi­lir­si­niz.

3/ 15
Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

EVDE YEMEYi TERCiH EDiN

Haf­ta­nın en az beş gü­nü ev­de ye­mek yer­se­niz da­ha ko­lay ka­lo­ri kay­be­de­bi­lir­si­niz. Zor ge­li­yor di­yen­ler­den­se­niz ön­ce­den doğ­ran­mış yağ­sız sı­ğır eti, ma­rul, kon­ser­ve fa­sul­ye, so­mon gi­bi işi­ni­zi hız­lan­dı­ran gı­da­la­rı kul­la­na­rak hem da­ha ça­buk ye­mek ya­pa­bi­lir hem de da­ha az ka­lo­ri al­mış olur­su­nuz.

4/ 15