Fazla kilo düşmanı

Aspir yağı, vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı­nı azal­tıyor!

Fazla kilo düşmanı

Ege Üni­ver­si­te­si İlaç Ge­liş­tir­me ve Far­ma­ko­ki­ne­tik Araş­tır­ma Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi AR­GE­FAR Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek; as­pir ya­ğı­nın, vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı­nı azal­tı­cı et­ki­siy­le ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

1/ 21
Fazla kilo düşmanı

Dok­tor kon­tro­lün­de ya­pı­lan sağ­lık­lı bir di­yet ön­ce­lik­li ola­rak vü­cut­ta­ki yağ ora­nı­nı azalt­mak için ya­pı­lı­yor.

2/ 21
Fazla kilo düşmanı

İş­te tam bu nok­ta­da ek ola­rak alı­nan do­ğal be­sin des­tek­le­ri de bu sü­re­ci hız­lan­dır­ma­da yar­dım­cı olu­yor.

3/ 21
Fazla kilo düşmanı

Yağ kas den­ge­si­ni dü­zen­li­yor

4/ 21