Güçlü bir bağışıklık için...

Güçlü bir bağışıklık için 10 maddeyi hayatınızdan çıkarın

Güçlü bir bağışıklık için...

Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da ya­rar­la­nı­la­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Dr. Ak­kurt, her­kes için ge­çer­li olan, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için ya­şam­dan çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ken 10 mad­de­yi şöy­le özet­le­di:

1/ 13
Güçlü bir bağışıklık için...

1.Şe­ker Şe­ker tü­ke­ti­mi­ni ‘ne­re­dey­se hi­ç’­e in­di­re­rek vü­cu­du­nu­zun mi­ne­ral den­ge­si­ni ko­ru­ya­bi­lir, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin ra­hat­sız­lık­lar­la da­ha ko­lay sa­vaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

2/ 13
Güçlü bir bağışıklık için...

2.HAREKETSiZLiK Vü­cu­du­muz bü­tün gün te­le­viz­yon ya da bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­mak için di­zayn edil­me­di! İs­ter ev işi ya­pın, is­ter oyun oy­na­yın, is­ter yü­rü­yüş, is­ter spor, is­ter dans. Hiç­bir gü­nü­nü­zü ha­re­ket­siz ge­çir­me­yin!

3/ 13
Güçlü bir bağışıklık için...

3.HAVA KiRLiLiĞi Eli­miz­den gel­di­ğin­ce tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu şe­hir mer­kez­le­rin­den, üre­ti­min yo­ğun ol­du­ğu sa­na­yi böl­ge­le­rin­den uzak yer­ler­de otu­ra­lım. Ay­rı­ca haf­ta­son­la­rı­nı ka­pa­lı AV­M’­ler ye­ri­ne açık ha­va­da ge­çir­mek da­ha iyi bir ter­cih ola­cak­tır.

4/ 13