Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

Ay­çe­kir­de­ği, yük­sek pro­te­in içe­ren şa­şır­tı­cı de­re­ce­de bes­le­yi­ci bir atış­tır­ma­lık ol­mak­la bir­lik­te, B1, B5, E ve fo­lik asit içe­ri­yor.

Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

Ay­nı za­man­da önem­li mi­ne­ral­ler ara­sın­da yer alan ba­kır, mag­nez­yum, se­len­yum ve fos­for açı­sın­dan da sağ­lık­lı bir be­sin su­nu­yor.

1/ 7
Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

“Ay­çe­kir­de­ği stres, ank­si­ye­te, dep­res­yon ve unut­kan­lı­ğa kar­şı da yar­dım­cı­” di­yen Uzm. Dr. Ba­ha Mu­rat Ay­doğ  ay­çe­kir­de­ği­nin fay­da­la­rı ko­nu­sun­da şun­la­rı söy­le­di: 

2/ 7
Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

“Yal­nız­ca çey­rek fin­can -dört ye­mek ka­şı­ğı- ka­dar çe­kir­dek, bu önem­li be­sin­le­re olan gün­lük ih­ti­ya­cı­nı­zın ya­rı­sın­dan da­ha faz­la­sı­nı kar­şı­la­ya­bi­lir.

3/ 7
Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

Ay­çe­kir­dek­le­rin­de bu­lu­nan yağ da ka­li­te­li­dir ve iyi ko­les­te­ro­lü ar­tı­ra­bi­len, kalp ve kar­di­yo­vas­kü­ler sis­te­mi­ni­zi ko­ru­yan kalp dos­tu yağ­lar­dır. 

4/ 7