Haftada bir kez yer elması mutlaka tüketin

Po­tas­yum, de­mir ve lif açı­sın­dan zen­gin olan yer el­ma­sı ko­lon kan­se­ri­nden kemik erimesine kadar pek çok sorunda etkili

Haftada bir kez yer elması mutlaka tüketin

Ga­zi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Us­lu: "Sa­de­ce insü­lin ve kan­ser ön­le­yi­ci et­ki­le­ri ile bi­le yer el­ma­sı her haf­ta mut­la­ka bir kez sof­ra­la­rı­mız­dan ek­sik et­me­me­miz ge­re­ken çok önem­li seb­ze­dir" dedi.

1/ 6
Haftada bir kez yer elması mutlaka tüketin

Us­lu, inü­li­nin so­ğan, sa­rım­sak, pı­ra­sa, hin­di­ba ve en­gi­nar gi­bi bir­çok seb­ze­de de bu­lun­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, "Bun­la­ra ek ola­rak inü­lin, kalp, kan­ser, şe­ker ve ke­mik eri­me­si has­ta­lı­ğı ris­ki­ni önem­li öl­çü­de azal­tır.

2/ 6
Haftada bir kez yer elması mutlaka tüketin

 İnü­li­nin ya­nı sı­ra su­da çö­zü­nen ve çö­zün­me­yen ol­duk­ça faz­la mik­tar­da­ki lif içe­ri­ği sa­ye­sin­de yer el­ma­sı sin­di­rim sis­te­mi­mi­zin ça­lış­ma­sı­nı hız­lan­dı­rır ve tok kal­ma sü­re­si­ni uza­tır. 

3/ 6
Haftada bir kez yer elması mutlaka tüketin

Bu yüz­den di­yet ya­pan­lar ta­ra­fın­dan ra­hat­lık­la kul­la­nı­lır, ay­rı­ca ka­bız­lı­ğı ve ba­sur şi­ka­yet­le­ri­ni azal­tır" di­ye ko­nuş­tu.

4/ 6