Hem tok tutup hem zayıflatan besinler

‘Kış kilolarını bir versek gerisi kolay’ diyenler için işte tok tutan besinler.

Hem tok tutup hem zayıflatan besinler

Bir tür­lü so­run ol­mak­tan çı­ka­ra­ma­dı­ğı­mız ki­lo­la­rı­mız için çö­züm ara­yış­la­rı­nın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Ne yer­sek oyuz, ne yer­sek onu gi­ye­riz man­tı­ğı­nı akıl­dan çı­kar­ma­dan ko­lay yol­dan et­ki­li ki­lo kay­bet­me­nin be­sin­ler­le olan se­rü­ve­ni­ni Şiş­li Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Tu­ba Ka­yan Ta­pan ak­tar­dı...

1/ 13
Hem tok tutup hem zayıflatan besinler

Tarçın İn­sü­li­nin hüc­re­le­re bağ­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan en­zi­mi et­kin­leş­ti­rir, en­gel­le­yen en­zi­mi azal­tır. Do­la­yı­sıy­la in­sü­lin di­ren­ci­nin azal­ta­rak, iş­tah kon­tro­lü­ne kat­kı sağ­lar.

2/ 13
Hem tok tutup hem zayıflatan besinler

Keten tohumu Zen­gin po­sa içe­ri­ğin­den do­la­yı, sin­di­rim sis­te­mi­ni dü­zen­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar, kan yağ­la­rı­nı dü­şü­rü­cü et­ki­si var­dır. Ome­ga 3 içe­ri­ğin­den do­la­yı vü­cut yağ­la­rı­nın azal­ma­sı­na kat­kı­sı var­dır.

3/ 13
Hem tok tutup hem zayıflatan besinler

Yulaf İçin­de­ki çö­zü­ne­bi­lir lif hem tok­luk his­si ve­rir, hem de aç­lık his­si­ni ge­cik­ti­rir. İçer­di­ği di­renç­li ni­şas­tay­la, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır.

4/ 13