Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

Hipertansiyon kontrol altına alınamadığında birçok organı etkileyerek başta kalp damar hastalıkları olmak üzere; böbrek yetmezliği, görme kaybı, hatta felç gibi ölümcülsonuçlara yol açabilen tehlikeli bir hastalık. Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, hipertansiyonhastalarının en sık yaptıkları 8 hatayı ve bunların yol açtıkları sorunları anlattı.

1/ 10
Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

1- Hipertansiyonu ciddiye almamak

‘Bün­yem, yük­sek tan­si­yo­na alış­mı­ş’ de­yip hi­per­tan­si­yo­nu cid­di­ye al­ma­mak ya­pı­lan en bü­yük ha­ta­lar­dan bi­ri. ‘Ben tan­si­yo­nu­mun yük­sel­di­ği­ni hissediyo­ru­m’ de­yip ya­kın­ma ol­ma­yan za­man­lar­da kan ba­sın­cı­nı ölç­tür­me­mek de önem­li ha­ta­lar­dan. Tan­si­yon sin­si bir has­ta­lık. Ki­şi ken­di­ni iyi his­set­se bile, yük­sek tan­si­yon da­mar­lar­da­ki ha­ra­bi­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor.
 

2/ 10
Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

2- İlaç dışı tedavileri ihmal etmek

Hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de ilaç dı­şı te­da­vi­ler de bir o ka­dar önem­li. Ya­şam şek­li de­ği­şik­li­ği; tu­zu azalt­ma, dü­zen­li spor, ide­al ki­lo­ya ulaş­ma, si­ga­ra­dan uzak­laş­ma ve hi­per­tan­si­yon di­ye­ti­ni kap­sı­yor. An­cak ilaç kul­la­nan has­ta­la­rın ço­ğu ilaç­sız te­da­vi­yi ih­mal edi­yor. İlaç­sız te­da­vi­ye dik­kat edil­mez­se an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­rın da et­ki­si çok aza­lı­yor ve­ya or­ta­dan kal­kı­yor.

3/ 10
Hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hata

3- İlaç tedavisine ara vermek

Birçok hasta kan basıncı ilaçlarla kontrol altına alındığında, kendilerini rahatsız eden baş ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi yakınmalar ortadan kalktığında veya ilacı bittiğinde ilaç tedavisini yarıda bırakabiliyor. Oysa kısa süreli bile olsa tedaviye kesinlikle ara verilmemeli. Çünkü tedavide amaç sadece hastayı o dönemde rahatsız eden yakınmaları gidermek değil, aynı zamanda hedef organ hasarını önleyerek veya geri çevirerek kalıcı sakatlık ve ölümleri azaltmak.
 

4/ 10