İşte ağrı kesici besinler

İşte ağrı kesici besinler

İşte ağrı kesici besinler

Besinlerin ve içlerindeki maddelerin ağrı kesici etkilerinin bulunduğunu belirten Prof.Ahmet Salim Göktepe, ağrı çeken hastaların bu besinleri ilaç niyetine kullanmak yerine, günlük diyetlerinin içerisine makul miktarlarda ekleyerek tüketmelerini önerdi.

1/ 14
İşte ağrı kesici besinler

ÜZÜM

Si­yah üzüm­de bu­lu­nan an­to­si­yo­nin ve ku­er­se­tin ile hem si­yah hem be­yaz üzüm­de bu­lu­nan res­ve­rat­rol ad­lı mad­de­le­rin ağ­rı ke­si­ci et­ki­le­ri üze­ri­ne yo­ğun bi­lim­sel ça­lış­ma­lar mev­cut. Ön ça­lış­ma­lar ek­lem kı­kır­da­ğı­nı ve omur­lar ara­sın­da­ki disk­le­ri de ko­ru­du­ğu­nu des­tek­li­yor.

2/ 14
İşte ağrı kesici besinler

ZENCEFİL

Ağ­rı ke­si­ci ve an­ti­enf­la­ma­tu­ar özel­lik­le­ri olanzen­ce­fil hak­kın­da 2010 yı­lın­da ya­pı­lan bir ça­lış­ma eg­zer­si­ze bağ­lı kas ağ­rı­la­rı­nı azalt­tı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Gün­de 2-3 tat­lı ka­şı­ğı öne­ri­li­yor.

3/ 14
İşte ağrı kesici besinler

ACAİ ÇİLEĞİ

An­ti­ok­si­dan ve ome­ga-3’ten zen­gin. Ki­reç­len­me ve ağ­rı üze­ri­ne et­ki­le­ri ça­lı­şı­lı­yor.
 

4/ 14