İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

İş­te kalp kri­zi­ni te­tik­le­yen risk fak­tör­le­ri...

İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

Sağ­lık so­run­la­rı ara­sın­da kalp ilk sı­ra­da ge­li­yor. Ön­le­ne­bi­lir bir has­ta­lık ol­ma­sı­na kar­şın ba­zı alış­kan­lık­la­rı ter­k et­me­mek kriz ris­ki­ni ar­tırı­yor. Özel Med­li­ne Ay­dın Has­ta­ne­si­’n­den Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Fa­tih Çambu alış­kanlık­la­rı şöy­le özet­le­di:

1/ 7
İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

SİGARA

Si­ga­ra, kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­nın da en önem­li ne­den­le­ri ara­sın­da yer alır ve kalp ra­hat­sız­lık­la­rı ris­ki­ni iki kat ar­tı­rır. Si­ga­ra du­ma­nıy­la bir­lik­te vü­cu­da bin­ler­ce ze­hir­li mad­de gi­rer, bu mad­de­ler da­ma­rın ya­pı­sı­nı bo­zar ve er­ken tı­kan­ma­sı­na ne­den olur. Tüm bu ne­den­ler­den do­la­yı; si­ga­ra içi­yor­sa­nız bı­rak­ma­lı, içi­len or­tam­lar­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız.

2/ 7
İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

SAĞLIKSIZ BESLENME

Yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­nın en önem­li te­tik­le­yi­ci­le­rin­den. Bu ne­den­le seb­ze ve mey­ve ağır­lık­lı bir bes­len­me­yi ter­cih et­me­li­si­niz. Kır­mı­zı et ye­ri­ne be­yaz; kı­zart­ma ye­ri­ne ız­ga­ra gı­da­la­rı tü­ket­me­li­si­niz. Den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­len­me; kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­nın önem­li bir ne­de­ni olan ko­les­ter­olün de den­ge­len­me­si için öne­mi­lidir.

3/ 7
İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

ŞİŞMANLIK

Obe­zi­te te­da­vi edil­me­di­ğin­de hi­per­tan­si­yon, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği ve şe­ker has­ta­lı­ğı gi­bi kalp da­mar has­ta­lı­ğı­nın da ris­ki­ni ar­tı­rır. Bu ne­den­le ki­şi­le­rin ide­al ki­lo­la­rı­na sa­hip ol­ma­la­rı ve onu ko­ru­ya­bil­me­le­ri çok önem­li­dir.
 

4/ 7