Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

Kalp has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet ve kan­ser gi­bi has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­da et­ki­li olan lif­li tam ta­hıl ürün­le­ri, ka­bız­lık­tan ko­run­mak için de en et­ki­li yön­tem­ler­den bi­ri.

1/ 8
Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

Es­te­world Plas­tik Cer­ra­hi Has­ta­ne­le­ri­’n­den uz­man di­ye­tis­yen İpek Öz­ger, ka­bız­lık­tan ko­run­mak için gün­lük ta­hıl tü­ke­ti­mi­ni artır­mak ge­rek­ti­ğini söy­le­di. Öz­ger, şu öne­ri­ler­de bu­lun­du:

2/ 8
Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

*Evi­niz­de be­yaz un ye­ri­ne tam buğ­day un­la­rı­nı bu­lun­du­run. İçe­ri­si­ne un koy­du­ğu­nuz her tür­lü be­si­ni (baz­la­ma, bö­rek, krep, çor­ba vb.) es­mer un ya­ni tam buğ­day unu ile ha­zır­la­yın.

3/ 8
Kabızlıktan tam tahıl ürünleriyle korunun

*Be­yaz ek­mek ye­ri­ne; tam ta­hıl ek­mek­le­ri, tam çav­dar ek­me­ği, tam buğ­day ek­me­ği, ke­pek­li ek­mek gi­bi ek­mek­le­ri ter­cih edin.

4/ 8