Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

Prof. Dr. Esat Kı­ter çan­ta ta­şı­ma­nın vü­cu­da hiç­bir fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı ve kas­la­rı güç­len­di­ri­ci özel­li­ği bu­lun­ma­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, "Çün­kü vü­cu­da asi­met­rik bir yük gel­mek­te­dir ve bel­li bir pe­ri­yot­ta de­ğil dü­zen­siz ya­pıl­mak­ta­dır. O yüz­den olum­suz et­ki­le­ri var­dır" de­di.

1/ 6
Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

Kı­ter şun­la­rı kay­det­ti: "Çan­ta­yı ka­dın­lar ak­se­su­ar ola­rak ha­ya­tı­nın bir par­ça­sı gi­bi sü­rek­li ta­şı­yor­lar. Çan­ta­nın ağır­lı­ğı­nın iyi ayar­lan­ma­sı ge­re­kir. Çan­ta­nın ağır­lı­ğı, vü­cut ağır­lı­ğı­nın yüz­de 20'si­ni geç­me­me­li­dir. Ak­se­su­ar mak­sat­lı ta­şı­yor­lar­sa ta­şı­dık­la­rı çan­ta­nın sü­rek­li ye­ri de­ğiş­me­li­dir.

2/ 6
Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

 Omu­zun ye­ri de­ği­şe­bi­lir ör­ne­ğin, çap­raz ola­bi­lir, çap­raz tak­mak da­ha gü­ven­li­dir. Dir­se­ğe alı­na­bi­lir fa­kat dir­se­ğe alın­dı­ğı za­man­da uzun sü­re ay­nı po­zis­yon­da ta­şın­ma­ma­lı­dır. Ka­dın­la­ra çan­ta­la­rı­nın ye­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek vü­cu­du et­ki­le­yen yü­klerini da­ğıt­ma­la­rı­nı öne­ri­rim."

3/ 6
Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalardaki tehlike

4/ 6