Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

Ül­ke­miz­de or­ta­la­ma her 100 ki­şi­den 10’u ha­ya­tı­nın bir dö­ne­min­de ku­lak çın­la­ma so­ru­nuy­la kar­şı­la­şı­yor. Özel­lik­le tek­no­lo­jik ge­liş­mey­le bir­lik­te da­ha sık gö­rü­len bir so­run ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Ör­ne­ğin cep te­le­fon­la­rıy­la uzun sü­re ko­nu­şa­rak ku­lak­la­rı zor­lu­yor ol­mak ve ku­lak­lık kul­la­nı­mı­nın art­mış ol­ma­sı ku­lak çın­la­ma­sı­nın da­ha sık gö­rül­me­si­ne ne­den olu­yor. Yük­sek ses­li mü­zi­ği uzun sü­re ku­lak­lık­la din­li­yor ol­mak da çın­la­ma şi­ka­ye­ti­ne cid­di ze­min ya­ra­tı­yor. Ai­le Has­ta­ne­si Be­yin ve Si­nir Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Dr. M. Ha­mit Ay­tar ku­lak çın­la­ma­sın­da as­la at­lan­ma­ma­sı ge­re­ken 7 sin­ya­li sı­ra­la­dı:

1/ 9
Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

Bu belirtiler eşlik ediyorsa...

Dr. Aytar, “Ku­lak çın­la­ma­sı­na aşa­ğı­da yer alan be­lir­ti­ler­den bir­ka­çı, hat­ta bi­ri bi­le eş­lik edi­yor­sa beyin tümörü olabilir,  za­man kay­bet­me­den bir he­ki­me baş­vu­run” dedi.

1. Çın­la­ma­nın di­renç­li ve iler­le­yi­ci ol­ma­sı,

2/ 9
Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

2. Baş ağ­rı­sı,

3/ 9
Kulak çınlamasında 7 ciddi sinyal

3. Bu­la­tı ve kus­ma,

4/ 9