Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

So­ğan­gil­ler ai­le­si­nin üye­si olan pı­ra­sa­nın, sağ­lı­ğa fay­da­lı çok sa­yı­da bir­le­şik içer­di­ği­ni, bun­la­rın ba­şın­da fla­vo­no­id­le­rin gel­di­ği­ni söy­le­yen Di­ye­tis­yen&Ya­şam Ko­çu Gi­zem Şe­ber, “İ­çer­di­ği kam­fe­rol ile kan da­mar­la­rın­da­ki ha­sar­la­rı azalt­ma­ya yar­dım­cı­dır, yük­sek oran­da­ki fo­lat kalp sağ­lı­ğı­nı ko­rur. An­ti­ok­si­dan et­ki­li gal­lik asit ile yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­rir. İçer­di­ği sül­für­lü di­ğer bir­le­şik­ler ile özel­lik­le ko­lon kan­se­ri baş­ta ol­mak üze­re kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­li­di­r” de­di.

1/ 6
Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

1 por­si­yo­nu ilaç gi­bi

1 por­si­yon pı­ra­sa; ka­nın pıh­tı­laş­ma­sın­da önem­li ro­lü olan K vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 30’u­nu, man­ga­nez ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 13’ü­nü, C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 6’sı­nı kar­şı­lı­yor. İçer­di­ği ok­sa­lat­lar se­be­bi ile çok yük­sek mik­tar­da tü­ke­til­di­ğin­de kal­si­yu­mun vü­cut­ta kul­la­nıl­ma­sı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. Gaz ya­ptığı için sin­di­rim sis­te­mi so­run­la­rı ya­şa­yan­la­rın çok iyi pi­şi­re­rek ve az mik­tar­lar­da tü­ket­me­si ge­re­kir.

2/ 6
Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

Keyifli hale getirmek için

*Sa­la­ta­la­ra so­ğan ye­ri­ne doğ­ra­na­bi­lir.

*Pa­ta­tes ile bir­lik­te pi­şi­ri­lip pü­re ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek, çor­ba ha­zır­la­na­bi­lir.

*Kes­kin ta­dı­nı kır­mak için az et su­yu ila­vesiyle pi­şi­ri­le­bi­lir.

*Om­let ve me­le­me­ne ila­ve edi­le­bi­lir.

3/ 6
Pırasanın 1 porsiyonu ilaç gibi

Sev­di­re­cek bir ta­rif

Pırasalı omlet. Mal­ze­me­ler: 2 adet yu­mur­ta, 1 adet bü­yük boy pı­ra­sa, 2 diş sa­rım­sak, 1 çay bar­da­ğı ta­vuk su­yu, 1 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı, tuz, kır­mı­zı pul bi­ber. Ya­pı­lı­şı: Pı­ra­sa­la­rı eni­ne çok in­ce doğ­ra­yın. Sar­mı­sak­la­rı çen­tin. Zey­tin­ya­ğın­da pı­ra­sa ve sa­rım­sak­la­rı çe­vi­rin. Ta­vuk su­yu­nu ila­ve edin ve pı­ra­sa­lar yu­mu­şa­yın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin. Yu­mur­ta­yı üze­ri­ne kı­rın. Kır­mı­zıbi­ber­le süs­le­yip ser­vis ya­pın.

4/ 6