Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Ta­ba­ğı­nı­zı Ra­ma­za­n’­dan ön­ce tü­ket­ti­ği­ni­zin 3-4 ka­tı yi­ye­cek­le dol­dur­ma­yın. 17-18 sa­at oruçtut­tum, hak­kım­dır de­yip, ta­ba­ğı­nı­zı tı­ka ba­sa dol­du­rup ha­mur­lu yi­ye­cek­ler, şer­bet­li tat­lı­lar­la bes­len­me­yin

Ge­rek­li sağ­lık ko­şul­la­rı­na sa­hip ki­şi­le­rin oruç tut­ma­sı mi­de-ba­ğır­sak sis­te­mi­ne ve me­ta­bo­liz­ma­sı­na fay­da­lar sağ­lı­yor. Ay­nı za­man­da in­san ru­hu­nu da din­len­di­ri­yor. An­cak oruç tu­tan­la­rın yap­tı­ğı yan­lış­lar, bu iba­de­tin hak­kıy­la ve doğ­ru­suy­la ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni en­gel­li­yor.

1/ 10
Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

NASILSA RAMAZAN GELDi, YAŞASIN ZAYIFLAYACAĞIM

Ra­ma­zan ayın­da oruç tut­ma­ya ni­yet­le­nen ve tu­tan ki­şi­le­rin en sık yap­tık­la­rı yan­lış­la­rı ve bun­la­rın doğ­ru­la­rı şöy­le sı­ra­la­na­bi­lir…

 Ra­ma­zan ayı­nı za­yıf­la­mak için bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­ce­ği­ni zan­ne­de­rek 17-18 sa­at­lik aç­lı­ğı dü­şün­me­den if­tar ve sa­hur­da aşı­rı az ye­mek çok yan­lış bir tu­tum­dur.

Ak­si­ne ki­şi­nin sağ­lı­ğı­na za­rar ve­rir, üs­te­lik me­ta­bo­liz­ma ya­vaş­la­ya­ca­ğın­dan ak­si­ne ki­lo ver­mek de güç­le­şir. Bu ne­den­le oruç­lu ge­çi­ri­len bu za­man di­li­min­de oru­cun gü­zel, fay­da­lı ta­raf­la­rı­na odak­la­na­rak ya­şa­yın. Oru­cu­nu­zu tut­ma­ya ça­lı­şın. İf­tar ve sa­hur­da sağ­lık­lı bes­le­ne­rek me­ta­bo­liz­ma­nın olum­suz et­ki­len­me­si­ni en­gel­le­yin.

Uzun va­de­li bir sağ­lık­lı bes­len­me ve eg­zer­siz prog­ra­mı­nı be­nim­se­ye­rek za­yıf­la­mayı Ra­ma­za­n’­dan son­ra­ki nor­mal bir za­man­da he­def­le­yin.

2/ 10
Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Enerjim yok orucumu açsam da spor yapamam

 Ak­şam if­tar ye­me­ğin­den bir iki sa­at son­ra uzun yü­rü­yüş­ler çok fay­da­lı­dır. Mi­de­de­ki yi­ye­cek­le­rin da­ha ko­lay ve ra­hat haz­me­dil­me­si­ne yar­dım­cı olur.

3/ 10
Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Öğün sayısını azaltmak

Ra­ma­za­n’­da en önem­li so­run öğün sa­yı­sı­nın iki­ye in­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. Oruç tu­tan­lar açı­sın­dan bu bir de­za­van­taj­dır, oruç öğün sa­yı­sı iki­ye in­di­ril­me­den tu­tu­la­bi­lir ve tu­tul­ma­lı­dır da. İf­ta­rı 4 öğü­ne bö­lüp yi­yin. Ön­ce suy­la ve­ya if­ta­ri­ye­lik­le oru­cu­nu­zu açın. 15-20 da­ki­ka ara ve­rip bir ka­se çor­ba için. Ya­rım sa­at ara ve­rip, zey­tin­yağ­lı bir ye­mek yi­yin. Yat­ma­dan bir sa­at ön­ce mey­ve yi­yin. Son­ra sa­hu­ra kal­kın, sa­hu­ru da iki bö­lü­me ayı­rın. Böy­le­ce az az sık sık yi­yip me­ta­bo­liz­ma­nın tem­bel­leş­me­si­ni ön­le­miş olur­su­nuz. Sa­hu­ra kalk­ma­dan oruç tut­mak son de­re­ce za­rar­lı­dır.

4/ 10