Sağlık dostu ve kansersavar gıdalar

Gı­da­la­ra ren­gi­ni ve­ren mad­de­ler sağ­lık dos­tu.

Sağlık dostu ve kansersavar gıdalar

Mev­sim iti­ba­riy­le çi­lek ve ki­ra­zın ba­şı­nı çek­ti­ği bu gı­da­lar yo­ğun an­ti­ok­si­dan­lar, ant­hoc­ya­nin ve fla­vi­no­id içe­ri­ği ne­de­niy­le baş­ta kan­ser ol­mak üze­re ba­kın ne­le­re iyi ge­li­yor:

1/ 9
Sağlık dostu ve kansersavar gıdalar

İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gilyaz mey­ve­le­ri­nin içe­rik­le­ri­ni ve fay­da­la­rı­nı şöy­le özet­le­di...

2/ 9
Sağlık dostu ve kansersavar gıdalar

Ya­ban me­rsi­­ni (ma­vi ye­miş)

Bey­nin bi­liş­sel fonk­si­yon­la­rı ve yaş­lı­lar­da ha­fı­za­yı dü­zel­ti­ci et­ki­si ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor. Kan ba­sın­cı, kalp hı­zı ve şe­ker kont­ro­lü­ne yar­dım­cı olu­yor.
 

3/ 9
Sağlık dostu ve kansersavar gıdalar

Ahu­du­du (fram­bu­az)

Ant­hoc­ya­nin içe­riğiy­le ko­les­te­rol yük­sek­li­ği olan de­ney hay­van­la­rın­da da­mar sert­li­ği­ni en­gel­le­yi­ci özel­li­ği ol­du­ğu sap­tan­mış.

4/ 9