Sibirya soğuklarında nasıl beslenmeli?

Soğuk hava şartları, hayatı eğlenceli kıldığı gibi, aynı zamanda da zorlaştırıyor. Solunum yolu hastalıklarına yakalanmamak için yine beslenmenin önemi devreye giriyor.

Sibirya soğuklarında nasıl beslenmeli?

Soğuk­lar­da has­ta­lık­la­rı ön­le­mek için, ne çok ka­lın ne de çok in­ce gi­yin­me­mek ge­re­ki­yor. “Ka­lın gi­yi­nip ter­le­mek de in­ce gi­yin­mek ka­dar ba­ğı­şık­lık sis­te­mini za­yıf­la­tı­r” di­yen Şiş­li Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si, Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Tu­ba Ka­yan Ta­pan aşı­rı so­ğuk­la­rı sağ­lık­lı ge­çir­me­nin yi­ne sağ­lık­lı bes­len­me­den geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. İş­te Ka­pa­n’­ın sağ­lık dos­tu kış öne­ri­le­ri­…

1/ 9
Sibirya soğuklarında nasıl beslenmeli?

HEMEN ETKİ SAĞLAMIYOR

Has­ta­lan­ma­dan ön­ce ted­bir alın: Sağ­lık­lı bes­len­me, özel­lik­le C vi­ta­mi­nin­den zen­gin bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi des­tek­ler. Vi­ta­min kul­lan­mak ağ­rı ke­si­ci gi­bi 3-4 sa­at son­ra et­ki ede­cek bir kav­ram de­ğil­dir. Bu se­bep­le kış ay­la­rın­da den­ge­li ve ye­ter­li bes­len­me önemlidir. Be­sin­ler ta­ra­fın­dan alı­nan vi­ta­min ve mi­ne­ral­le­rin da­ha hız­lı emil­di­ği unu­tul­ma­ma­lı.

2/ 9
Sibirya soğuklarında nasıl beslenmeli?

DİNÇ UYANMAK=ZENGİN BESLENME FORMÜLÜ

Bu soğuk havalarda zinde ve dinç uyanmak için antioksidanlardan zengin beslenmek oldukça önemlidir. Özellikle de C vitamini…

3/ 9
Sibirya soğuklarında nasıl beslenmeli?

SOĞUK ALGINLIĞINA BİREBİR IHLAMUR ÇAYI

Öksürük, yüksek ateş ve kırgınlık gibi şikayetleri ortadan kaldırmak için ilk düşünülen çözüm ıhlamurdur. Boğaz tahrişini önler ve tahriş olan boğazı onarır.

4/ 9