Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Yaş­lı­lar, kro­nik has­ta­lık­la­rı olan­lar ve işi ge­re­ği gün bo­yu gü­ne­şin al­tın­da ça­lış­mak zo­run­da olan­lar, aman dik­kat! Aşı­rı yaz sı­cak­la­rı­nın te­tik­le­di­ği kro­nik has­ta­lık­la­ra kar­şı ted­bir al­mak ge­re­ki­yor. Acı­ba­dem Bey­lik­dü­zü Tıp Mer­ke­zi İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Mu­rat Özı­şık, "Be­ni bu gü­zel ha­va­lar mah­vet­ti” di­yen Or­han Ve­li'ye ka­tıl­ma­mak el­de de­ğil ama ala­ca­ğı­mız ted­bir­ler­le ko­run­mak da pek ta­bii ki müm­kün" di­ye ko­nuş­tu.  İşte Dr. Özışık’ın önlem ve uyarıları...

1/ 6
Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Kalp kri­zi ris­ki ar­tı­yor

Sı­cak­lık ar­tı­şı ile bir­lik­te kalp hı­zı ar­tı­yor ve cilt da­mar­la­rı ge­niş­le­ye­rek kan do­la­şı­mın­dan da­ha çok pay alı­yor. Ter­le­me ile vü­cut, ısı­sı­nı dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yor, so­lu­num sık­lı­ğı ve de­rin­li­ği ar­tı­yor. Hi­per­tan­si­yo­nu ve da­mar sert­li­ği olan­lar ve bu has­ta­lık­lar ile il­gi­li ilaç kul­la­nan­lar için bu du­rum; in­me, ritm bo­zuk­luk­la­rı ve kalp kri­zi ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. Aşı­rı sı­cak­lar­da vü­cut adap­tas­yon için bu de­ği­şim­le­ri ya­par­ken bu, or­gan­lar için aşı­rı yük olu­şu­yor hem de bir yan­dan bu yü­kü en­gel­le­me­ye yö­ne­lik ilaç­lar kul­la­nıl­dı­ğın­dan sı­cak­lık ar­tı­şı­na ye­te­rin­ce adap­tas­yon sağ­la­na­mı­yor. İş­te bu risk­ler­den ka­çın­mak için bol sı­vı tü­ke­ti­mi şart. Açık renk­li kı­ya­fet­ler giy­mek, be­de­ni­mi­zi zor­la­ya­cak yü­rü­yüş, eg­zer­siz, aşı­rı ye­mek ye­me  gi­bi alış­kan­lık­lar­dan ka­çın­mak ge­re­ki­yor.

2/ 6
Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Basit ama etkili yol: Rengini kontrol edin

Ar­tan sı­vı kay­bıy­la bir­lik­te id­rar mik­ta­rı aza­lı­yor ve id­ra­rı­mız­da bu­lu­nan ba­zı atık mad­de­le­rin (kal­si­yum ok­sa­lat, bi­li­ru­bin vs) yo­ğun­lu­ğu ar­tı­yor.
Bu du­rum hem ye­ni taş­la­rın olu­şu­mu­na ne­den olur­ken hem de olan taş­la­rın id­rar yol­la­rı­mı­za za­rar ver­me po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­rı­yor. Ay­rı­ca ya­vaş­la­mış id­rar akı­mı en­fek­si­yon­la­ra yat­kın­lı­ğı da ar­tı­rı­yor. Bu­nu ön­le­mek için mut­la­ka bol sı­vı tü­ket­mek ve id­rar ren­gi­mi­zi kon­trol et­mek ge­re­ki­yor.
Çok ba­sit bir öne­ri, id­rar ren­gi­nin çok açık sa­rı renk­te ol­ma­sı. Da­ha ko­yu id­rar ren­gi az sı­vı tü­ket­ti­ği­mi­zin ve bu has­ta­lık­la­ra aday ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si ola­bi­li­yor.

3/ 6
Sıcağın tetiklediği 4 hastalık

Migren atakları alevleniyor

Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da sı­cak­lık­ta­ki her 5 de­re­ce ar­tı­şın mig­ren ata­ğı ne­de­niy­le has­ta­ne­le­re baş­vu­ran has­ta­lar­da yüz­de 7.5 ar­tı­şa yol aç­tı­ğı tes­pit edil­miş. Bu­nun ya­nı sı­ra nem ora­nın art­ma­sı ve ani ısı ar­tış­la­rı­nın mig­ren atak­la­rı­nı te­tik­le­yen di­ğer fak­tör­ler.
Bu ne­den­le aşı­rı sı­cak­lar­da bol sı­vı tü­ke­ti­mi, ka­li­te­li cam­la­ra sa­hip gü­neş göz­lü­ğü kul­la­nı­mı, saç­la­rın ıs­la­tıl­ma­sı gi­bi ön­lem­ler ön pla­na çık­sa da aşı­rı sı­cak gün­ler­de mec­bur ka­lın ma­dık­ça gü­ne­şe çı­kıl­ma­ma­sı, kli­ma­lı or­tam­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ge­re­ki­yor.  

4/ 6