Taze kekik kan şekerini düzenliyor

Illinois Üniversitesi araştırmacıları taze biberiye ve kekiğin, kan şekerinin düşürülmesi ve düzenlenmesi için kullanılan ilaçlar kadar yararlı etki yaptığını saptadı.

Taze kekik kan şekerini düzenliyor

Araştırmacılar ta­ze ke­kik ve bi­be­ri­ye ot­la­rı­nın po­li­fe­nol ve fla­vo­no­id bi­le­şen­le­ri içer­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Bu bi­le­şen­ler kan şe­ke­ri­ni kon­trol et­mek ama­cıy­la kul­la­nı­lan re­çe­te­li ilaç­la­rın he­def al­dı­ğı di­ya­bet­le il­gi­li en­zim­le et­ki­le­şi­me gi­ri­yor.

1/ 6
Taze kekik kan şekerini düzenliyor

Araş­tır­ma­cı­lar, ta­ze ba­ha­rat­la­rın ye­tiş­me şek­li­ne gö­re et­ki­le­ri­nin fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni de keş­fet­ti. Yu­nan ke­ki­ği, Mek­si­ka ke­ki­ği ve bi­be­ri­ye­si­nin özü­nün Tip 2 şe­ker has­ta­lı­ğı ris­ki­ni azalt­mak için, di­ya­bet en­zim­le­ri­ni en­gel­le­me­de se­ra ba­ha­rat­la­rı­na gö­re da­ha iyi so­nuç ver­di­ği an­la­şıl­dı.
 

2/ 6
Taze kekik kan şekerini düzenliyor

Araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı Ame­ri­kan Kim­ya Der­ne­ği­’nin Ta­rım ve Gı­da Kim­ya­sı (Jo­ur­nal of Ag­ri­cul­tu­ral and Fo­od Che­mistry) ad­lı bi­lim­sel der­gi­sin­de ya­yım­lan­dı.

3/ 6
Taze kekik kan şekerini düzenliyor

El­vi­ra Gon­za­lez do Me­ji­a ön­der­li­ğin­de araş­tır­ma­cı­lar se­ra ba­ha­rat­la­rı­nın, ku­ru ba­ha­rat­lar­dan da­ha faz­la po­li­fe­nol ve fla­vo­no­id içer­di­ği­ni, an­cak her iki du­rum­da da ba­ha­ra­tın en­zi­mi en­gel­le­me özel­li­ği­nin de­ğiş­me­di­ği­ni keş­fet­ti.

4/ 6