Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

Di­yet ya­par­ken en önem­li şey aç­lık his­si­ni bas­kı­la­mak ve sağ­lık için ge­re­ken be­sin­le­ri ala­bil­mek­tir.

Bu an­lam­da za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olan, be­de­ne dinç­lik ka­tan ve içer­di­ği mad­de­ler­le ki­lo ver­me­yi des­tek­le­yen önem­li gı­da­lar var­dır. İş­te za­yıf­la­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak 15 ha­ri­ka gı­da...

1/ 17
Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

1- EKMEK

Ek­me­ğin bu­ra­da ne işi var, de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim. Ek­mek, kar­bon­hid­rat ba­kı­mın­dan zen­gin ol­du­ğu için şiş­man­lı­ğın en önem­li ne­de­ni ola­rak bi­li­nir. Oy­sa­ki obe­zi­te­de gı­da­nın çe­şi­din­den çok ka­lo­ri de­ğe­ri ve ye­ni­len mik­tar önem­li­dir. So­ya ve ru­şeym gi­bi pro­te­ini yük­sek ek­me­ğin tü­ke­ti­mi, şiş­man­lı­ğın ön­len­me­sin­de önem­li bir ye­re sa­hip­tir.

Ek­mek B g­ru­bu vi­ta­min­ler içe­rir. Bu ne­den­le her öğün­de ki­şi için ye­ter­li mik­tar­lar­da tü­ke­til­me­si ge­re­kir. Ta­bi­i bu­ra­da bah­set­ti­ği­miz ek­me­ğin tam ta­hıl­lı ya da çav­dar ek­me­ği ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak­ta fay­da gö­rü­yo­rum.

Ek­mek, içe­ri­ğin­de­ki komp­leks kar­bon­hid­rat­lar­la kan şe­ke­ri­ni den­ge­de tu­tar, tat­lı is­te­ği­ni azal­tır.
Tam buğ­day ek­me­ği­nin çiğ­ne­me sü­re­si da­ha uzun ol­du­ğun­dan da­ha ça­buk doy­gun­luk his­se­der­si­niz. Do­yu­ru­cu­dur.
Gün­de 3 di­li­min üze­ri­ne çı­kıl­ma­dı­ğı sü­re­ce ki­lo ver­me­de bi­li­ne­nin ak­si­ne yar­dım­cı­dır.
Yan­lış di­yet­le­rin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu olu­şan ha­fı­za bo­zuk­luk­la­rı­nı ve vü­cut di­ren­ci­nin düş­me­si­ni en­gel­ler.

2/ 17
Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

2- LAHANA

Seb­ze­ler dün­ya­sın­da turp­gil­le­rin ay­rı­ca­lı­ğı ke­sin­dir. Çiğ ola­rak la­ha­na sa­la­ta­lar­da kul­la­nı­la­bi­lir. Pi­şi­ril­di­ğin­de ise bu seb­ze­yi dik­ka­te al­ma­mak im­kan­sız­dır, hat­ta bi­raz faz­la pi­şi­ril­di­ğin­de or­ta­ya çı­kan ko­ku­su­na rağ­men la­ha­na­ya lez­zet­li bir seb­ze de­ni­le­bi­lir. Da­ha­sı; içer­di­ği be­sin­sel de­ğe­ri ve kan­ser­le sa­vaş­ta­ki ba­şa­rı­sı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, la­ha­na­gil­ler dün­ya üze­rin­de­ki en önem­li seb­ze­ler­den­dir. Dü­şük ka­lo­ri­li ol­ma­sı ve sin­di­rim sis­te­mi üze­rin­de­ki et­ki­si ise di­yet­le­rin baş­ta­cı ya­par onu.

3/ 17
Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

3- SALATALIK

Vi­ta­min A, C ve bir mik­tar lif içe­ren sa­la­ta­lık ay­nı za­man­da dü­şük ka­lo­ri­li bir yi­ye­cek. Li­mon­lu bir bar­dak içi­ne uzun şe­rit­ler ha­lin­de di­lim­le­yip gün için­de atış­tır­ma­lık ola­rak gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la tü­ke­te­bi­lir­si­niz.

4/ 17