İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

Zirvede Playstation var

Wall Stre­et’­in yap­tı­ğı tüm za­man­la­rın en çok sa­tan ürün­le­ri lis­te­sin­de 1 nu­ma­ra­da oyun kon­so­lu Plays­ta­ti­on bu­lu­nu­yor. Sony fir­ma­sı­nın ürü­nü olan Plays­ta­ti­on bu­gü­ne ka­dar top­lam 344 mil­yon adet sat­tı­ğı be­lir­til­di. Özel­lik­le genç­le­rin yo­ğun il­gi­si­ni çe­ken oyun kon­so­lu son dö­nem­de tah­tı­nı akıl­lı te­le­fon­la­ra kap­tır­dı.

1/ 11
İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

iPad çılgınlığı

Ame­ri­kan fir­ma­sı App­le­’ın ürü­nü olan iPad, tüm za­man­la­rın en çok satılan ürün­ler lis­te­sin­de be­şin­ci sı­ra­da yer al­dı.iPad dün­ya ça­pın­da en çok sa­tı­lan tab­let bil­gi­sa­yar ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Bir­çok fark­lı mo­de­li bu­lu­nan iPa­d’­in top­lam sa­tış ra­ka­mı 211 mil­yon adet.

2/ 11
İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

Corolla 18 yıldır üretiliyor

Lis­te­nin 3. nu­ma­ra­sın­da To­yo­ta­’nın Co­rol­la mo­de­li yer alı­yor. Ja­pon fir­ma­sı To­yo­ta­’nın Co­rol­la mo­de­li ilk kez 1966 yı­lın­da sa­tı­şı çık­tı. O ta­rih­ten be­ri dün­ya ça­pın­da bir­çok ül­ke­de sa­tı­şı ya­pı­lan Co­rol­la top­lam­da 40,7 milyon adet sat­mış ra­ka­mı­na ulaş­tı.

3/ 11
İşte tüm zamanların en çok satan ürünleri

Harry Potter 73 dile çevrildi

Lis­te­de­ki se­ki­zin­ci en çok sa­tan ürün Harry Pot­ter ki­tap­la­rı. Türk­çe da­hil 73 di­le çev­ri­len ki­tap­lar dün­ya ça­pın­da 450 mil­yon­luk sa­tış ra­ka­mıy­la en çok sa­tı­lan ki­tap se­ri­si ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor.

4/ 11