Karne sevincine virüs bulaşmasın

ESET, an­ne, ba­ba ve öğ­ren­ci­le­ri hu­zur­lu bir ya­rı yıl ta­ti­li için bil­gi­sa­yar­lar­da gü­ven­li­ği el­den bı­rak­ma­ma ko­nu­sun­da uya­rı­yor.

Karne sevincine virüs bulaşmasın

ESET, an­ne, ba­ba ve öğ­ren­ci­le­ri hu­zur­lu bir ya­rı yıl ta­ti­li için bil­gi­sa­yar­lar­da gü­ven­li­ği el­den bı­rak­ma­ma ko­nu­sun­da uya­rı­yor.

ESET Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Alev Ak­ko­yun­lu, dik­kat edil­me­si ge­re­ken ko­nu­la­rı 4 baş­lık al­tın­da top­la­dı.

1/ 7
Karne sevincine virüs bulaşmasın

Olay­lar­dan ha­ber­dar olun

Ço­cu­ğu­nu­zun han­gi si­te­le­ri­ kul­lan­dı­ğı­nı bil­in. Onun ar­ka­da­şı ve ta­kip­çi­si ola­rak ken­di­ni­zi ek­le­yin. Bu sa­ye­de bu tür si­te­ler­de ço­cuk­la­rı­nı­zın ki­min­le ar­ka­daş ol­du­ğu­nu, ne­ler pay­laş­tı­ğı­nı ya­kın­dan ta­kip ede­bi­li­yor ola­cak­sı­nız.

2/ 7
Karne sevincine virüs bulaşmasın

Ona gizliliği anlatın

Ço­cuklar, sos­yal med­yayı ebe­veyn­le­rin­den da­ha iyi bi­lir. An­cak ne­yi pay­laş­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­emeyebilirler. On+ ları te­le­fon nu­ma­ra­sı, ev ad­re­si gi­bi özel ve ki­şi­sel bil­gi­le­ri pay­laş­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da uya­rın.

3/ 7
Karne sevincine virüs bulaşmasın

Yüklerken iki kere düşünün

İn­ter­net­te pay­la­şı­lan hiç­bir bil­gi kay­bol­maz. Re­sim­ler ve­ya ki­şi­sel bil­gi­ler çok­tan baş­ka bi­ri­nin bil­gi­sa­ya­rı­na kay­de­dil­miş ola­bi­lir. Ço­cuk­lar ve ebe­veyn­le­ri, han­gi re­sim ve bil­gi­le­rin in­ter­ne­te ko­yu­la­ca­ğı­nı iki de­fa dü­şün­me­li­dir­ler.

4/ 7