Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler !
Almanya'da skandal Türkiye haritası !
İşte FETÖ'cülerin gurbetçilere oyunu !

İstanbul'da 523 kutsal emanet çalındı !

İstanbul'daki 175 camiden aralarında Kur'an-ı Kerim, Sakal-ı Şerif'in de yer aldığı 523 kutsal emanet çalındı.

İstanbul'da 523 kutsal emanet çalındı !
A+ A-

Camilerde 14 yılda yaşanan soygunların envanteri çıktı Hırsızların uğradığı camiler arasında Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet de yer aldı

Sözcü gazetesinden Bora Erdin'in haberine göre AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de İs­tan­bu­l’­da bu­lu­nan 175 ca­mi­den 523 ta­ri­hi ese­rin ça­lın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ca­mi­ler­de kay­bo­lan kut­sal ema­net­ler ara­sın­da, Ku­r’­an-ı Ke­rim, Sa­kal-ı Şe­rif, şam­dan, ha­lı, mi­na­re­le­rin üze­rin­den bu­lu­nan alem, ka­pı ve du­var­da­ki çi­ni­ler de yer alı­yor…Eser­le­ri ça­lı­nan ca­mi­ler ara­sın­da Eyüp Sul­tan, Fa­tih ve Sul­ta­nah­met gi­bi bü­yük ca­mi­ler de var. En faz­la ka­yıp ise 36 eser­le Sul­ta­nah­met Ca­mi­i’n­de…

3 CAMİDE SERGİLENEN SA­KAL-I ŞE­RİF KA­YIP

İs­tan­bu­l’­da Fa­tih Ka­tip Mus­li­hid­din Ca­mii, İs­ken­der Çe­le­bi Ca­mii, Üs­kü­dar Ah­me­di­ye Ca­mii, Üs­kü­dar Mih­ri­mah Sul­tan Ca­mii, Üs­kü­dar Va­li­de-i Atik Ca­mii’­si da­hil ol­mak üze­re 310 ca­mi­de Sa­kal-ı Şe­rif bu­lu­nu­yor. Cam haz­ne içe­ri­sin­de Ka­dir Ge­ce­si­’n­de zi­ya­re­te açı­lan Sa­kal-ı Şe­ri­f’­ler­den üç ta­ne­si ça­lın­dı. Eyüp Sul­tan Ca­mi­i’n­den ise 2004 yı­lın­da 6 eser ça­lın­dı. Ca­mi­nin du­var çi­ni­le­ri ta­lan edil­di.

SANAT ESERLERİ MÜZESİNİ BİLE SOYMUŞLAR

İs­tan­bu­l’­da­ki ca­mi­ler­de ge­çen yıl ça­lı­nan eser sa­yı­sı 30 ola­rak tes­pit edil­di. İç­le­rin­de el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­rim­’le­r­in de yer al­dı­ğı ta­ri­hi eser­le­rin de­ğe­ri mil­yon­lar­ca li­ra… İs­tan­bu­l’­da 2004 yı­lın­dan bu ya­na ça­lı­na­n el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­in sa­yı­sı 23 ol­du. Sa­de­ce Ya­vuz Sul­tan Se­lim Ca­mi­i’n­de on dört el yaz­ma­sı Ku­r’­an-ı Ke­rim ka­yıp. Ca­mi­nin av­lu gi­ri­şi ka­pı­sı­nın üze­rin­de bu­lu­nan çi­ni kap­la­ma da göz gö­re gö­re ça­lın­dı. Ca­mi­le­rin dı­şın­da İs­la­mi mi­ma­ri eser­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği Fa­ti­h’­te bu­lu­nan Türk İn­şa­at ve Sa­nat Eser­le­ri Mü­ze­si­’n­den de 33 kut­sal ema­net ça­lın­dı.