İşte Sümeyye Erdoğan'ın 1.4 milyon dolarlık köşkü !

Geçtiğimiz hafta Selçuk Bayraktar ile evlenen Sümeyye Erdoğan'ın İstanbul'da oturacağı köşk belli oldu.

İşte Sümeyye Erdoğan'ın 1.4 milyon dolarlık köşkü !
A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Selçuk Bayraktar ile evlenen kızı Sümeyye Erdoğan Kandilli'ye taşınacak. 300 metrekarelik köşkün 5 odası, 2 salonu, 4 banyosu ve dev bahçesi var

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın kü­çük kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan, İn­san­sız Ha­va Ara­cı (İHA) üre­ten Bay­kar Ma­ki­na'nın sa­hi­bi Öz­de­mir Bay­rak­ta­r'­ın oğ­lu Sel­çuk Bay­rak­tar ile geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu dün­ya­evi­ne gir­di. Çif­tin çok ko­nu­şu­lan İs­tan­bu­l'­da­ki ni­ka­hı­nın ar­dın­dan “ne­re­de otu­ra­cak­la­r” so­ru­su gün­de­me gel­di. Haf­ta için­de “Kan­dil­li'de mü­te­va­zı bir köşk­te ya­şaya­cak­la­r” bil­gi­si­nin ga­ze­te­le­re yan­sı­ma­sı­nın ar­dın­dan Sü­mey­ye ve Sel­çu­k Bayraktar'ın yeni evi de ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre çi­çe­ği bur­nun­da çift, Kan­dil­li sırt­la­rın­da bu­lu­nan ve Şer­min Çı­pa ile Ah­met Çı­pa'ya ait 300 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki köş­kü sa­tın al­dı. Der­man So­ka­k'­ta yer alan ve 5 oda­sı, 2 sa­lo­nu, 4 ban­yo­su bu­lu­nan köşk için 1 mil­yon 400 bin do­lar (4 mil­yon 200 bin li­ra) öden­di­ği öğ­re­nil­di. Bo­ğaz man­za­ra­lı ve 200 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de bah­çe­si olan köşk 2015 yı­lın­da res­to­re edi­lip sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış­tı. Sü­mey­ye ve Sel­çuk Bay­rak­tar çif­ti evi al­dık­tan son­ra ta­di­la­ta baş­la­nı­lan köşk­te, şu an­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma var. 20'ye ya­kın iş­çi hem evin içi­ni hem de dı­şı­nı ye­ni ge­lin ve da­ma­dın zev­ki­ne gö­re baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­li­yor. Yeni evlilerin yaz başında köşke taşınması öngörülüyor.

1-20160521091516.jpg